alauddevle semnani

1.

horasan'da yetişen velîlerin meşhurlarından. tefsîr, kırâat, hadîs, fıkıh ve tasavvuf âlimi.

ismi, ahmed bin muhammed bin ahmed bin muhammed es-semnânî olup, künyesi ebü'l-mekârim'dir. lakabı rükneddîn, alâüddîn ve alâüddevle olup, daha çok alâüddevle semnânî diye tanınmıştır. bağdat emirliği yapan babası, uluğ bitikçi ünvanıyla gazan hana vezir olmuştur. 1261 (h.659) senesi zilhicce ayında horasan'da semnân şehrinde doğdu. 1336 (h.736) senesi receb ayının 22. cumâ gecesi vefât etti. sûfiâbâd şehrinde medfundur.

   ramiz   11.09.2007 20:09
   #663680
2.

alâüddevle semnânî gençliğinde, amcası melik şerefüddîn semnânî ile berâber argun hânın hizmetinde iken, bir anda değişerek, makam ve memûriyetini terk etti. semnân'da bulunan ahî şerefüddîn semnânî'nin hânegâhına giderek, tasavvuf yoluna girdi. sonra hacca gitti. dönüşte bağdat'a uğradı. orada abdürrahmân el-isferâînî ve nûreddîn keserkî'nin sohbetlerinde bulundu. büyük bir gayret ve arzu ile ilim öğrenmeyi iki senede tamamlayıp, tasavvufta kemâl derecesine ulaşıp icâzet, diploma aldı. kendisine insanlara hakîkati bildirmesi ve onlara doğru yolu göstermesi için vazîfe verildi. ayrıca reşîd bin ebi'l-kâsım ve başka âlimlerin sohbetlerinde de bulunarak, ilimde çok yükseldi. sadrüddîn bin hameveyh, sirâcüddîn el-kazvînî, imâmüddîn ali bin mübârek el-bekrî ve başka zâtlar ondan ilim öğrenip rivâyetlerde bulundular.

   ramiz   26.01.2010 18:13
   #1890417
3.

zehebî diyor ki:

"alâüddevle semnânî, çok yüksek bir âlim idi. birçok ilimleri kendisinde toplamıştı. çok kur'ân-ı kerîm okurdu. vakûr ve heybetli idi. insanlara söylediği sözler çok tesirli olurdu. görünüşü huy ve davranışları ile tabîatından asâlet sâhibi bir zât olduğu belliydi. nefsine başkalarını tercih eden isâr sâhibi idi. kazandığının hepsini fakirlere sadaka veren iyilikleri çok bir zât idi." tefsîr, tasavvuf ve diğer ilimlere dâir eserleri ve kıymetli şiirleri vardır. islâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın meşhûrlarından olan hâce ali râmitenî hazretleri ile mektuplaşırlardı."

   eussstas   07.02.2010 23:13
   #1922081
 
reklamı kapat

yazdır