amr bin kays el mulai

1.

sekizinci asırda kûfe'de yetişen hadîs âlimi ve büyük velî. ismi amr bin kays, künyesi ebû abdullah'tır. dokumacılık yaptığı için, bezzâz, çarşaf sattığı için de mülâî lakâbıyla meşhûr oldu. doğum târihi ve doğum yeri bilinmemektedir. 763 (h.146) senesinde vefât etti. vefât yeri olarak kûfe bilinmekte ise de, başka rivâyetler de vardır.

   ramiz   11.09.2007 21:04
   #663823
2.

hayâtı hakkında yeterli bilgi bulunmayan amr bin kays el-mülâî, kûfe'nin beş büyüğünden biri olarak tanındı. dokumacılık ve bez satıcılığı ile de meşgul oldu. peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem hadîs-i şerîflerini dinlemek ve nakletmek husûsunda yüksek gayret gösterdi. ebû ishâk es-sebîî, semmâk bin harb, atîyye el-avfî, atâ bin ebû rebâh ve ikrime gibi tâbiînden olan âlimlerden hadîs-i şerîf rivâyet etti. bağdâd'a giderek ahmed bin hanbel hazretleriyle görüşüp sohbette bulundu. ilimde yüksek dereceye ulaşan amr binkays'dan da pekçok kimse hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. bu zâtlardan bâzıları: süfyân es-sevrî, ebû hâlid el-ahmer, hakem bin beşîr bin selmân'dır. amr bin kays'ın rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları sahîh-i müslim ve diğer meşhûr dört sünende yer almıştır. buhârî ise amr bin kays'ın rivâyet ettiği hadîs-i şerîflere edebü'l-müfred isimli eserinde yer vermiştir. ahmed bin hanbel, yahyâ bin maîn, ebû hâtim er-râzî ve nesâî gibi büyük âlimler amr bin kays'ın sika, güvenilir bir râvî olduğunu bildirdiler.

   ramiz   27.01.2010 13:27
   #1892791
3.

hadîs ilminde yüksek derece sâhibi olan amr bin kays, kırâat yâni kur'ân-ı kerîmi okuma ilmini kırâat imâmlarından olan âsım bin behdele'den öğrendi. zamânında kâriler yâni kur'ân-ı kerîmin kırâat ilmini bilerek okuyanlar arasında yer aldı. zâhirî ilimlerde yüksek derece sâhibi olduğu gibi, tasavvuf ilminde de ilerledi. sevgili peygamberimizin ve o'nun eshâb-ı kirâmının hayâtı gibi yaşamaya çalıştı. ticâretle uğraştı.kazandıklarının çoğunu fakirlere tasadduk etti. güzel ahlâkıyla insanlara örnek olduğu gibi, islâmiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. ilim öğretip talebe yetiştirdi. süfyân es-sevrî onun yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. süfyân es-sevrî hocasının yaşayışı ile ilgili olarak şöyle buyurdu: "hocam amr bin kays beni terbiye etti ve bana ilim öğretti. hadîs ilmini kur'ân-ı kerîm okuma ilmini, ferâiz yâni mîrâs ilmini ve diğer ilimleri öğretti. bâzan çarşıdaki dükkanına giderdim. orada bulamayınca evine giderdim. evine vardığım zaman ya namaz kılar veya kur'ân-ı kerîm okurken bulurdum. sanki dünyâdan uzaklaşmış, işlerini bir kenâra bırakmış zannederdim. evinde de bulamazsam, kûfe'nin mescidlerinden veya dergâhlardan birinde şiddetli bir şekilde ağlar hâlde bulurdum. eğer mescidlerde de bulamazsam kabristana gider orada yüksek sesle feryâd ettiğini işitirdim."

*

   eussstas   11.02.2010 17:45
   #1930026
4.

onun devamlı olarak ağladığını gören talebelerinden biri; "niçin ağlıyorsunuz? bu dünyâya mı ağlıyorsun? zâten senin ömrün üzüntü ve kederle geçti." dediği zaman, amr bin kays buyurdu ki: "hayır, dünyâ için ağlamıyorum. âhiretteki nîmetlerden mahrûm kalırım diye ağlıyoum." allahü teâlâdan korkusu ve âhiret endişesiyle ağladığında rengi değişir, bembeyaz olurdu. insanlara nasîhatta bulunur, onlara kur'ân-ı kerîm okumasını öğretirdi. iki kimsenin arasında oturur, onlara kur'ân-ı kerîm okutur, kalkınca da onların önünde yürümezdi. onlara geliniz birlikte yürüyelim." buyurarak tevâzû gösterirdi. ilim ehlinden bir kimse gelince, önünde diz çöker; "allahü teâlânın sana bildirdiklerinden bana öğret." derdi.

   ramiz   07.09.2010 15:17
   #2154164
5.

ticâretle uğraşmasına rağmen dünyâya gönül vermez, kendini dünyâya kaptıran kimselere bakarak; "bu insanlar ne gâfildir. yazık ki âhirette kendileri için hazırlanan şeylerden haberleri yok." buyururdu.

   ramiz   19.11.2010 00:50
   #2238063
 
reklamı kapat

yazdır