ataturk arastirma merkezi

1.

görevleri:

- atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, atatürkçü düşünceyi, atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
- devlet ve toplum hayatına atatürkçü düşünceyi, atatürk ilke ve inkılaplarını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eğitimde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli desteği sağlamak,
- atatürk, milli mücadele ve türkiye cumhuriyeti tarihi ile ilgili türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan bir kitaplık kurmak,
- milli mücadele, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşu ve cumhuriyet dönemi olayları ile atatürk ilke ve inkılâplarının oluşmasını belirleyen her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek, incelemek ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak,
- toplumun her kesiminin atatürkçü düşünce, atatürk ilke ve inkılapları konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, kesin ve temel kavranılan ortaya koymak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, varılan sonuçlan ve konulara kaynak teşkil eden fikri materyali ve bu amaçla başta atatürk'ün eserleri olmak üzere atatürkçü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hizmeti geçmiş fikir adamlarının bu konudaki konuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yaymak, yayımlamak,
- atatürkçü düşünceye, atatürk ilke ve inkılâplarına uygun milli hedeflerin tespitinde, seçiminde fikir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak,
- amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılmak,
- amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınlan desteklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak,
- amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve lisansüstü çalışmalarda bulunacaklara her türlü destek ve yardımlarda bulunmak,
- yurtiçinde ve yurtdışında atatürkçü düşünce, atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün, başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde atatürkçü düşünce, atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda örnek çalışmalarda bulunan türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri çalışmalarında, hizmet ve faaliyetlerinde desteklemek,
- amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı, resmi ve özel eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak,
- amaç ve görevlerine giren konularda, yurtiçi ve yurtdışındaki yayınları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçlan yetkili organ ve kurumlara sunmaktır. ayrıca, her yıl belirlenen bir takvimle ankara içi ve dışı konferans, panel, sempozyum ve sergilerin dışında dört yılda bir olmak üzere uluslararası atatürk sempozyumları düzenlenmektedir.

http://www.atam.gov.tr

   pire sutu   13.08.2007 13:14
   #607082
 
reklamı kapat

yazdır