ataturk ilkeleri

1.

altı ana başlık altında incelenen ilkelerdir:

cumhuriyetçilik
halkçılık
laiklik
devrimcilik
milliyetçilik
devletçilik

   sherry   10.11.2006 10:09 ~ 10:09
   #104309
2.

okumadan, kavramadan haklarında atıp tutulan ilkelerdir. kimisi marjinallik olsun diye lekeler bunları kimisi de bir başkasını örnek aldığı için.

araştırmaya üşenen arkadaşlar için:

atatürk ilkeleri

atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir:

cumhuriyetçilik:
atatürk devrimleri siyasi nitelik taşır. çok uluslu bir imparatorluktan ulus devlete geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği oluşturulmuştur. bu kimliğin oluşmasında, kul nitelikli insanların yurttaş-birey niteliği kazanması önemli bir noktadır. atatürk bunun yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan cumhuriyet’te görmüştür.

halkçılık:

gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, cumhuriyet devrimi
ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. başta isviçre medeni kanunu olmak üzere, batı kanunlarının türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte
kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934 yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkını almışlardır. atatürk çeşitli ortamlarda, türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler olduğunu söylemiştir. aslında bu durum türkiye için bir gerçek olmaktan çok bir hedef niteliğindedir. halkçılık ilkesi sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf farklılıklarına karşı olmak ve hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmemek demektir. halkçılık, türk vatandaşlığı olarak ifade edilen bir fikre dayanır. gurur ile birleşen vatandaşlık fikri,
halkın daha fazla çalışması için gerekli psikolojik teşviki sağlar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olur.

laiklik

laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına gelmez ayrıca eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması anlamını taşır. laiklik, devletin dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız
olması, ve genel olarak düşünce özgürlüğü anlamına gelmektedir. devrimlerin birçoğu laikliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmış ve diğerleri
ise laikliğe ulaşılmış olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. laiklik ilkesi
akılcı ve dini siyasetin dışında tutan bir ilkedir. osmanlı döneminde matbaanın geciktirilmesinde olduğu gibi dinin yenilikler karşısında nasıl tutucu bir silah haline geldiğini yaşamış olan türkiye cumhuriyeti kurucuları açısından dinin din dışı sivil yapı üzerinde yaratabileceği baskıları önlemenin bir aracıdır.

devrimcilik:

atatürk'ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de devrimciliktir. bu ilkenin anlamı türkiye'nin devrimler yaparak geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlarla değiştirmiş olmasıdır. geleneksel kavramların bir kenara itilip modern kavramların benimsenmesi demektir. devrimcilik ilkesi, yapılmış olan devrimlerin tanınıp kabul edilmelerinin çok ötesine geçmiştir.

milliyetçilik:

cumhuriyet devrimi ayrıca milliyetçi bir devrimdir. bu milliyetçilik
ırkçı bir yapıda değildir; yurtseverlikle sınırlıdır. bu devrimin amacı, türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesidir. bu milliyetçilik, tüm diğer ulusların bağımsızlık haklarına saygılıdır; sosyal içeriklidir; yalnızca anti - emperyalist olmayıp, aynı zamanda gerek hanedan yönetimine, gerekse herhangi bir sınıfın türk toplumunu yönetmesine de karşıdır ve nihayet bu milliyetçilik
türk devletinin vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanmaktadır.

devletçilik:

mustafa kemal atatürk yapmış olduğu açıklamalarda ve politikalarında türkiye'nin bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli ölçüde bağlı olduğunu ifade etmiştir. bu bağlamda, devletçilik ilkesini de devletin, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesi anlamında yorumlamaktadır. ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmasında, devlet yalnızca ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını teşkil etmemiş, aynı zamanda ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının da sahibi olmuştur.

kaynak: www.mkutup.gov.tr

   diken   16.03.2007 14:27 ~ 14:28
   #266926
3.

chp nin amlemindeki altı okun bu ilkeleri simgelediği söylenir.

   lafminator   16.03.2007 14:29
   #266934
4.

atatürk ilkeleri ilk olarak 1937 de anayasaya girmiştir. türkiye cumhuriyeti 'nin gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuza kadar bağımsız yaşamasını hedef alarak, avrupanın çok gerisinde kalmış uzun bir savaştan çıkmış halk için çizilmiş yolu teşkil eder.*

   dey   16.03.2007 14:40
   #266954
5.

hakkında "güzel şeylerdir. bir kısmı yanlış mihraklar tarafından yanlış kullanılmıştır. bir kısmını alırız, bir kısmnı atarız" cümlesini kurduğum, cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı tarafından belirtilen ilkeler.

   maxlinder   29.04.2007 03:28
   #358333
6.

atatürkçülük; türkiye cumhuriyeti' nin kuruluşunun ve sürekliliğinin temeli olan, türk toplumunu çağdaş, laik, demokratik, katılımcı, uygarlıkçı, özgürlükçü bir toplum durumuna getirmeyi amaçlayan düşünceler, ilkeler ve uygulamalar bütünüdür.

1. cumhuriyetçilik: ulusal egemenlik ve temsil anlayışını yerleştirmek, yani halkın devlet yaşamına etkin bir biçimde katılmasını sağlamak.

2. milliyetçilik: ulusal ant (misak-ı milli) ile sınırları belirlenmiş olan ülkemizde, ulusal birliği, toplumsal saygıyı, bireyin kişiliğine ve özgürlüğüne değer vermeyi amaç edinmektir.

3. halkçılık: herşeyden önce devleti halkın devleti yapmaktır. bu da halkın demokratik bir toplum durumuna getirilmesiyle olacaktır. halkçılık, ulusun kendi geleceğine egemen kılınması demektir.

4. devletçilik: demokratik bir yapıya kavuşmuş olan devlet ve toplum yaşamında dengeli ve planlı bir ekonomik kalkınma modeli oluşturmak, tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığı da içerdiğinin bilincinde olmak, bireylerin özel girişimini esas tutmakla birlikte kamu çıkarını yakından ilgilendiren konularda, devletin etkinliğine öncelik tanımaktır.

5. laiklik: din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüklerini tanımaktır. devletin demokratik, bağımsız; ulusun özgür olabilmesi laikliğin tam olarak yerleşmesine bağlıdır. laiklik, inanç ile akıl ve pozitif bilimin sınırlarını kesin olarak çizen temel ilkedir.

6 .inkılapçılık: siyasal, sosyal ,ekonomik düzendeki ayrıcalıkları ortadan kaldırmaktır, çelişkileri aşmaktır. türk devrimi, türk toplumunu her yönüyle ve kurumuyla çağdaş bir toplum durumuna getirmektedir.

*bu temel ilkelere ek olarak ayrıca; ulusal egemenlik ve bağımsızlık, ulusal birlik ve berabarlik, yurtta ve cihanda barış ilkesi, çağdaşlaşma, bilimsellik ve insanlık sevgisi sayılabilir.

http://swadhistan.blogcu.com/

   thyo   15.08.2007 21:14
   #613003
7.

anayasada yer aldığı için kabullensin ya da kabullenmesin her vatandaşa dayatılan ilkelerdir.

   cuppeli beyaz pele   21.08.2007 18:55 ~ 18:55
   #624944
8.

kemalist ideoloji olarakda geçerler.

   oguzhanb   21.08.2007 20:02
   #625019
9.

atatürk'ün anayasada da açıkça belirttiği ilkeleridir.
bu ilkelerden "devletçilik" gerekmediği sürece uygulanmak zorunda değildir.
zaten devletçiliğin anlamı da baktığınızda ki kelime anlamı değil,atatürk'ün ekonomi de bir bozulma olduğunda olağanüstü ekonomik hal durumudur.
fakat diğer 5 ilkenin uygulanması zorunludur.
özellikle cumhuriyetçilik ve laikliğin tartışılması kesinlikle yasaktır.

fakat biz ne yazık ki "müslüman bir ülke,laik olamaz" diyen bir kaç beyin tarafından yönetiliyoruz..

   catidakisevisgen   31.08.2007 17:28
   #645521
10.

tamamı bir takım insanlara ayrı ayrı batan ilkelerdir.
aynı zamanda bu batma işlemine maruz kalan kesimin oturduğu yerden ahkam kesmesine olanak sağlayan ilkelerdir.
ilkeleri anlamak yerine çarpıtmaya çalışmak daha az bir zeka gerektirdiğinden , en çok kabul gören yol olmuştur.

   dua   31.08.2007 18:43
   #645657
11.

çoğu bünyede hazımsızlığa yol açan ilkeler. yıllardır hazmedebilmek için yapılmayan kalmadı ancak kabullenmekten başka yolu yok malesef bu hazımsızlığın. bütün hazımsızlara ve kabızlara duyrulur...

   yadigar ucanpehlivan   31.08.2007 18:45 ~ 18:46
   #645660
12.

z ile okunduğu vakit gayet anlaşışılır olan ilkelerdir. farklı tekniklerle ve farklı yerleriyle okuyanların değişik anlamlar çıkardığı görülmüştür. sanırsam en zor algılananı laiklik ilkesi olsa gerektir ki hala ne olduğunun bilinmesine, anlanmasına rağmen farklı tanımlar yapanlar, farklı yerlere çekmeye çalışanlar vardır. ha bir de "laiklik tekrar tanımlanmalıdır" diyerek laikliği tartışmaya açmak isteyenler vardır ki onlar kimdir, nerdedir, amaçları nedir ve en kötüsü milletimiz onları nasıl ödüllenmiştir, herkesçe malumdur. işte bu söz konusu kişiler, bu ilkeleri gözleriyle okudukları takdirde anlaşılmayacak bir taraf bulamayacaklardır. aman dikkat! göz ile göz...

   sine-yi millet   31.08.2007 19:06
   #645682
13.

günümüzde yok edilme çalışmaları hızla ilerleyen ilkeler.

   dumurluluruk   31.08.2007 20:05 ~ 20:06
   #645757
14.

atatürk ilkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve atatürk inkılapları'na temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. atatürkçü düşünce sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan atatürk ilke ve inkılapları, türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. bu nedenle atatürk ilke ve inkılaplarının felsefesinde yapıcılık, en doğruya, faydalıya yöneliş yatar.

atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren türk inkılabı içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler olarak iki başlıkta toplarlar.

bu ilkeler, atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan milli devlet, tam bağımsızlık, milli egemenlik ve çağdaşlaşma (medenileşme) hedefinden kaynaklanmaktadır.

atatürk ilkeleri, önce dönemin tek partisi olan cumhuriyet halk fırkası’nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937’de çıkarılan bir kanunla 1924 anayasası’na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken türk milletine mâl edilmiştir.

==temel ilkeler==
- cumhuriyetçilik
- milliyetçilik
- halkçılık
- devletçilik
- laiklik
- inkılapçılık

==bütünleyici ilkeler==
- milli egemenlik
- milli bağımsızlık
- milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü
- yurtta sulh, cihanda sulh
- çağdaşlık
- insan ve insanlık sevgisi
- akılcılık, bilimcilik, gerçekçilik
*

   metallicblack   31.08.2007 22:24
   #646016
15.

türk gençliğinin..

% 50 sinin tam olarak hatırlayamadığı..
% 25 inin bilmediği..
% 10 unun bilmemezlikten ve duymamazlıktan geldiği..
%10 unun hiç duymadığı..

ve sadece,

% 5 inin inanarak sayabildiği, anlamlarını yüreklerinde taşıyabildiği...

ve değerlerin,

% 95 lik değerlerin topalamının % 5 lik değerle yer değiştirmesi ümid edilen ilkeler bütünü..

   anathema   31.08.2007 23:00
   #646108
16.

artık günümüzde fatih terim ilkeleri kadar bile değer verilmeyen, bizi biz yapan ve yol gösteren ilkelerdir.

   tenten   31.08.2007 23:22
   #646166
17.

büyük atatürk'ün cümle hayatında edindiği izlenimlerin özetidir bu ilkeler. kimi zaman hasta yatağında, kimi zaman lüks kafelerde, kimi gün cephelerde çadır içlerinde okuduğu kitaplardan süzdüklerinin bir cep kitabıdır bir bakıma. papağan gibi ezberleyelim ve ezberletelim diye değil tabiki. rehber olsun diye. yoksa az zorlasan ''merabaa telovole'' diyen maradona'da sayar, dengir mir mehmet fırat' da sayar, ghostrider'da sayar bu ilkeleri.

   prince of persia   15.12.2008 08:38
   #1119512
18.

arkadaş hani millete soruyolar ve millet bimiyo sonra da o insanları kınıyorlar la sonunda da işte küçük bir ilkokul çocuğuna söyletip gurur duyuyolar; heh işte bu zihniyet allah belanı versin. bakın şimdi size bişey göstercem;

cumhuryetçilik; sanırım hala devam ediyor bu ilke tam emin değilim.

halkçılık; çok süper devam ediyor. ekmekten lüks tüketim vergisi falan alınıyor. çark gibi işliyor amına koyayım.

laiklik; şüpheler var gibi gibi. bu konuya başka zaman döneriz.

milliyetçilik; en gözde ilkemiz. ırkçılığa dönüşen bir ilke olarak kayıtlara geçilsin. devam alexis devam.

devletçilik; bana özelleşmeyen bir şey söyleyin size kim olduğunuzu söyleyeyim.

devrimcilik; bi ince geriye dönüş hissediyorum. bilemedim.

sonuç diyeyim mi ? hangisi işliyo olm bunların millet nerden hatırlasın amına koyim. gerildim bak. en azından devletçilik işleyeydi amına koyim.

   alexis   29.11.2012 02:54 ~ 02:56
   #2573612
19.

atatürk kusura bakmasın.

kendi kurduğu ilkeleri bile uygulamayan bir lider kendisi.

dahası insanlara hiç bir zaman yutturamadı bu ilke meselesini.

ancak ilkokulda sikiyle hıyarı ayıramayan veletlere ezberletildi.

bakıyorsun atayı bu saçma ilkeler kesmemiş bir de 1937 de bizzatihi kendisi anayasaya sokuyor.

oh ne ala memleket.

la bırak diğer beşini...

laiklik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, milliyetçiliği bırak cumhuriyet en büyük eseri diye dolanıp durmadı mı bu kemalistler tepemizde...

yüce zeus "benim en büyük eserim cumhuryettir" demedi mi???

peki soruyorum o hala yaşayan ölümsüz savaş tanrısı kratosun yumurcaklarına...

atatürk zamanında kaç seçim yapılmıştır ve seçime giren diğer partinin adı nedir?

sorry...

the republic you have called can not to reach every time so fuck yourself.

   sere viii   29.11.2012 13:05 ~ 13:41
   #2573649
20.

adam gibi bir devleti olsun isteyen herkesin ihtiyaç duyacağı ilkelerdir. tabii ki uygulamada ardını getirecek kadrolara ihtiyaç vardır. kural, kaide ve kanunları uygulayacak kadro bunları adil olarak gerçekleştirirse insanların çok mutlu olacağı bir ülke yaratılır.

   yenitara   29.11.2012 13:38
   #2573670

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır