cerrahzade

1.

osmanlı âlimlerinden ve meşhûr velîlerden. ismi, muslihiddîn bin alâüddîndir. cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (h.901)'de edirne'de doğdu. 1575 (h.983) senesinde edirne'de vefât etti. kabri, edirne'de şeyh şücâeddîn dergâhı bahçesindedir.

   ramiz   17.10.2007 17:49
   #678572
2.

edirne'de büyüyüp, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî, fen ve din ilimlerini tahsil etti. tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet câmi'ul-atik medresesi müderrisi olan molla lütfullah'tan ilim tahsîl edip kitab-ül-miftâh adlı eseri ondan okudu. daha sonra allahü teâlânın lütuf ve hidâyetiyle tasavvufa yöneldi. babası tasavvuf ehli kâmil bir zât idi. oğlunun tasavvuf yolunda olgunlaşıp yetişmesini çok arzu etmekte idi. ilk önce kabûl etmedi. fakat, sonra babasının huzûrunda zikir ve mücâhedeyle uğraştı. kalbinin temizlenip, nefsinin ıslahına çalışıp, bu yolda olgunlaştı. sonra, kerâmetler hazînesi hâcı çelebi diye meşhûr olan büyük velî abdürrahîm el-müeyyedî'nin sohbetine kavuşup ondan feyz aldı. 12 sene müddetle hizmetinde kalıp, kemâle geldi. sonra talebe yetiştirmek, allahü teâlânın yüce dînini ve sevgili peygamberimizin güzel ahlâkını anlatmakla, babasının yerine edirne'deki şeyh şücâeddîn dergâhında vazîfelendirildi. birçok talebe yetiştirdi. çevresindeki insanlara feyz verip aydınlattı. sonra istanbul'da bulunan şeyh muhyiddîn dergâhında, yedi sene müddetle talebe yetiştirmek, insanlara vâz ve nasîhat edip güzel ahlâkı anlatmakla meşgûl oldu. muhyiddîn ali bin bâlî, ondan feyz alıp yükselen zâtlardandır. sonra tekrar edirne'ye dönüp irşâd, insanlara doğru yolu anlatma vazîfesini yürütürken, hakk'ın rahmetine kavuştu.

   alzheimer   07.11.2009 04:17
   #1720556
3.

talebelerinden ali bin bâlî anlatır: "onun sohbetinden sonra îtikâfda bulunurdum. bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, mescidde zikirle meşgûl iken, hocam cerrâhzâde de mescidin bir kenarında kıbleye yönelmiş vaziyette murâkabeye varmıştı. onun, bir ân için bana iltifât edip baktığını düşündüm. bu anda beni kuvvetli bir cezbe hâli kapladı. benim üzerimde garîb hâller zuhûr etti. neredeyse kalbim duracaktı. sonra bu hâlimin, onun tasarrufuyla olduğunun farkına vardım. allahü teâlânın lütuflarına kavuştum."

   eussstas   31.01.2010 20:48
   #1905723
 
reklamı kapat

yazdır