deviation

1.

sapma, deviyasyon.

   nicholai alexandrovic hel   06.11.2008 04:35
   #1078147
 
reklamı kapat

yazdır