ebu bekr ayderus

1.

evliyânın meşhurlarından. ismi ebû bekr bin abdullah alevî şâzilî'dir. lakabı ayderûs'dur. 1447 (h.851) senesinde terîm'de doğdu. 1508 (h.914)'de aden'de vefât etti. kabri ziyâret mahallidir. peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. zamânın meşhur ve benzeri az görülen kıymetli âlim ve velîlerinden idi. babasına o doğmadan önce rüyâsında kıymetli bir evlâdı olacağı müjdelenmiştir. küçük yaşta babasından ilim öğrenmeye başladı. ilk temel bilgileri babasından öğrendikten sonra beldesinde bulunan âlimlerden ilim öğrendi. seyyid muhammed bin ali bin hacdeb'den kırâat dersleri alıp, kur'ân-ı kerîmi ezberledi. sâlim bin numeyrî'den de ders aldı. ilim tahsîlini tamamladıktan sonra babasından ve amcaları şeyh ali, seyyid ahmed'den, el-imâm sa'd bin ali bin medhâc'dan tasavvuf ilmini öğrendi. fıkıh ilmini, abdullah bin abdurrahmân belhâc bin fadl'dan ve allâme seyyid muhammed bin abdurrahmân'dan öğrendi. ayrıca amcası şeyh ali'den çeşitli ilimleri öğrendi. bidâyet-ül-hidâye, minhâc-ül-âbidîn, mihâd-üt-tâlibîn, hülâsât ve umdetü ibn-i nâkıb gibi kıymetli kitapları çok okurdu. talebelerine de bu kitapları okumalarını tavsiye ederdi. bilhassa büyük islâm âlimi imâm-ı gazâlî hazretlerinin ihyâu ulûmiddîn kitabından her gün belli mikdâr okur ve okutup dinlerdi. evliyânın meşhurlarından muhyiddîn-i ibni arabî hazretlerinin kitaplarını da çok okurdu.

   ramiz   27.10.2007 15:19
   #694973
2.

babası onu tasavvufta yetiştirmek için halvete sokmuş, bir yerde yalnız bırakmıştı. yedi gün sonra onu çıkarıp hâline bakarak, riyâzet ihtiyâcı kalmadı diyerek onu sohbet meclislerinde yanına oturttu. sonra da tasavvuf ve diğer ilimlerde icâzet verdi.

   eussstas   21.01.2010 14:21
   #1874139
3.

ebû bekr ayderûs hazretleri, amcasının oğlu abdurrahmân bin ali ile geceleri vâdiye çıkarlar, orada namaz kılarlardı. her rekatte on cüz kur'ân-ı kerîm okurdu. sabah namazı vakti girerken şehre dönerlerdi. küçüklüğünden îtibâren geceleri uyumayıp ibâdetle meşgul olmayı âdet edinmişti. nefsini ıslâh edip, olgunluklara ermek için çok uğraşmıştır. günlerce gece ve gündüzleri hiç uyumazdı. bu halden hiç etkilenip yıpranmazdı. bir yakını; "onun otuz seneden beri geceleri üç saatten fazla uyumadığına şâhid oldum." demiştir. allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için en önemli sebeplerden biri olan seher vakti uyanık bulunup, zikir, ibâdet ve tâatla meşgûl olmak husûsunda çok gayretliydi. başkalarına çok zor gelen bu husus ona kolaylaştırılmıştı.

   ramiz   27.06.2012 12:38
   #2527952
 
reklamı kapat

yazdır