ebu bekr bin iyas

1.

peygamber efendimizin arkadaşları olan eshâb-ı kirâmın huzûrunda ilim öğrenen büyük velî, hadîs ve kırâat âlimi. ismiyle künyesi aynıdır. künyesi ebû bekir'dir. vâsıl el-ahdeb'in âzâdlısıdır. 715 (h.97) senesinde süleymân bin abdülmelik zamânında doğdu.

   ramiz   27.10.2007 15:22
   #694982
2.

ebû bekr bin iyâş, meşhûr kırâat âlimi imâm-ı âsım'ın râvilerinden ve hadîs ilmi âlimlerindendir. babasından, ebû ishâk es-sebîî, ebû ishak eş-şeybânî, hümeyd et-tavîl ile eshâb-ı kirâmın bir çoğundan hadîs-i şerîf rivâyet etti ve ilim öğrendi. süfyân-ı sevrî, ibn-i mübârek, ebû dâvûd et-tayâlisî, ibn-i medînî, ahmed bin hanbel, yahyâ bin yahyâ nişaburî ve başka âlimler de ondan rivâyette bulundular.

   alzheimer   07.11.2009 04:40
   #1720598
3.

ebû bekr bin iyâş, fıkıh ilminde de geniş bilgiye sâhipti. o, sâlih, fazîletli ve çok ibâdet eden bir zâttı. elli sene yumuşak yatakta yatmamıştı. kur'ân-ı kerîmi çok okurdu.

   eussstas   25.01.2010 16:34
   #1886794
 
reklamı kapat

yazdır