fahreddin acemi

1.

velî, hanefî mezhebi fıkıh, kelâm ve tefsîr âlimi. osmanlı devletinin ikinci şeyhülislâmı. iran'dan anadolu'ya geldiği için acemî denildi. doğum yeri ve târihi kaynaklarda bildirilmedi. 1460 (h.865) senesinde edirne'de vefât etti. dârülhadîs câmii önüne defnedildi.

   ramiz   04.12.2007 18:42
   #755247
2.

fahreddîn acemî, önce memleketinde zamânının âlimlerinden ilim tahsîl etti. büyük islâm âlimi seyyid şerîf cürcânî'den de ilim öğrendi. onun sohbetleri bereketi ile tasavvuf yolunda ilerledi. daha sonra anadolu'ya geldi. molla fenârî'nin oğlu muhammed şah'ın hizmetinde bulundu. burada muhammed şah'a muîd, asistan oldu. bir müddet bâzı medreselerde müderrislik yaptı. sultan ikinci murâd han zamânında, 1430 senesinde şeyhülislâm molla şemseddîn fenârî'nin vefâtı üzerine, edirne'de şeyhülislâm oldu. günlük otuz akçe maaş bağlandı.

bir müddet sonra sultan murâd han, maaşını artırmak isteyince kabûl etmedi. "devlet hazînesinden aldığım otuz akçe bana yetiyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor. daha fazlasına ihtiyâcım yok. devlet hazînesinden ihtiyaçtan daha fazla almak helâl değildir." diyerek, mâzeret bildirdi.

   ramiz   12.10.2009 16:06
   #1663445
 
reklamı kapat

yazdır