gamri

1.

evliyânın büyüklerinden ve şâfiî mezhebî fıkıh âlimi. ismi, muhammed bin ömer bin ahmed el-vâsıtî el-gamrî el-mahallî, künyesi ebû abdullah, lakabı ise şemsüddîn'dir. 1384 (h.786) senesinde mısır'ın gamr bölgesinde doğdu. 1445 (h.849) senesi şâbân ayının sonlarında mahallet-ül-kübrâ denilen yerde vefât etti. yaptırdığı câminin yanına defnedildi.

   ramiz   13.01.2008 16:05
   #815531
2.

gamrî, doğduğu yerde ilim öğrenmeye başladı. fakîh ahmed ed-demsîsî'den kur'ân-ı kerîmi öğrendi ve ezberledi. et-tenbîh adlı eseri okudu. memleketindeki diğer âlimlerin de sohbetlerinde ve derslerinde bulunan gamrî, ilim öğrenmek için kâhire'de câmi'ul-ezher üniversitesine girdi. bu arada fıkıh ilmini öğrendi. el-mardinî'nin derslerini tâkib etti. sonra yalnızlığı seçip, ibâdetle meşgûl oldu.tasavvuf erbâbı ile görüştü. ömer el-vefâî ahmed ez-zâhid'in sohbetlerinde bulunarak kemâle erdi. sonra hocaları onu, insanlara ilim öğretmekle görevlendirdiler.

   alzheimer   07.11.2009 05:18
   #1720704
3.

gamrî, birçok beldeleri dolaştı. buralarda insanlara vâz ve nasîhatlerde bulundu. mahallet-ül-kübrâ denilen yerdeki şemsiyye medresesini genişlettirdi ve sağlam bir medrese hâline getirdi. ayrıca oraya bir de câmi yaptırdı.bu medrese ve câmide ders verdi, hutbe okudu ve vâz ve nasîhatte bulundu. bölge halkı ondan çok istifâde etti. kâhire'deki birçok câminin tâmirine vesîle oldu. hocası ahmed ez-zâhid de onun yaptırdığı imâretlerde ders verdi. gamrî'nin ismi, her tarafa yayıldı. birçok ilim tâlibi, ders almak için yanına geldiler. tâmir ettirdiği câmilerin yanlarına dergâhlar yaptırdı. buralar, kur'ân-ı kerîm okunan, sohbet edilen, ibâdet yapılan yerler oldu.

   eussstas   20.01.2010 22:44
   #1873039
4.

gamrî çok kere hacca gitti. bir süre mekke-i mükerremede kaldı. beyt-ül-makdîs'i ziyâret etti.ehl-i sünnet îtikâdında olup, bid'atten uzak duran ve şiddetle sakınan bir zât idi. dünyâ malına düşkün değildi. kendisine getirilen hediyeleri fakirlere dağıtırdı.

   ramiz   13.03.2013 14:52
   #2590310
 
reklamı kapat

yazdır