gazel

1.

bir sene boyunca kafamın sulanmasına yetecek kadar çalıştığım edebiyatın divan edebiyatı bölümünün içinde yer alan ve divan edebiyatında beyitle kurulan nazım şekili.

   nesnelkuram   24.06.2006 22:50
   #10187
2.

argo olarak kullanılır zaman zaman..karşımızdaki kişi bizi kızdırdığı zaman ve çok konuştuğu zaman' bırak bana gazel okuma'diye denir.

   myth   01.08.2006 20:34
   #20545
3.

<bkz: güzel>

   mistik   02.08.2006 00:14
   #20605
4.

en güzel örneklerini fuzuli'nin verdiği divan edebiyatı yazın türü.

   exnihilo   02.08.2006 00:15
   #20606
5.

küçükken dedemden(rahmetli dua istedi bak:)bolca dinlediğim,o zaman ne olduğunu pek anlayamadığım lisede ahanda gazel sana diye öğrendiğim şiir türü.

   tarpeia   26.10.2006 19:41
   #89848
6.

saramış kuru yaprak.

   ultraslan ozan   26.10.2006 19:42
   #89849
7.

geyiğe benzeyen bir hayvan.

   painseeker   26.10.2006 19:45
   #89851
8.

divan edebiyatı nazım şekillerindendir. kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir.

   painseeker   08.01.2007 07:09
   #173754
9.

divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır.
matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla mussarra beytin bulunduğu gazel "zü'l-metali", her beyti musarra olan gazel ise "müselsel" gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (son beyitten güzel olmalı gerekir) denir.
gazelin en güzel beyti ise "beytü'l-gazel" ya da "şah beyit" adıyla anılır. bunun yeri ya da sırası önemli değildir. bazı gazellerin matlasını oluşturan dizelerden birinci ya da ikincisinin matlasının ikinci dizesi olarak yenilenmesine "redd'i-matla" denir. şair mahlasını (şairin takma adı, ya da tanındığı ad) maktada ya da "hüsn-i" maktada söyler. bu durumda beyit ikinci bir adla "mahlas beyti" ya da "mahlashane" olarak anılır. şairin mahlasını tevriyeli kullanmasına "hüsn-i tahallüs" denir.
dize ortalarında uyak bulunan gazele musammat, sonu getirilmemiş ya da beyit sayısı 5’in altında bulunan gazellere de "natamam" gazel denir. başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere "tahmis", "terbi" adı verilir. bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller "yekahenk gazel", her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazeller de "yekavaz gazel" olarak adlandırılır.
gazeller konularına göre de çeşitli isimlerle tanımlanır. aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazeller "aşıkane", içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılanlara "rindane" denir. aşıkane gazellere en iyi örnek fuzûlî’nin gazelleri, rindane gazellere en iyi örnek ise bâkî’nin gazelleridir. kadınları ve ten zevklerini konu edinen gazeller ise, örneğin nedîm’in gazelleri, "şuhane", öğretici nitelikli gazellere, örneğin nâbî’nin gazelleri, "hakimane gazel" denir.
gazeller eskiden bestelenerek okunurdu. özelikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır. gazelleri makamla okuyan kişilere "gazelhan", gazel yazan usta şairlere ise "gazelsera" adı verilir.

   ederleziavela   02.03.2007 19:20
   #245188
10.

gazel

benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı

gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


<bkz: fuzuli>

   ederleziavela   02.03.2007 19:22
   #245190
11.

konusu aşk olan,din temalarını işlemeyen,arap edebiyatından alınmış klasik türk edebiyatımızın nazım biçimi.beyit sayısı 5-15 arasında değişir. kafiyelenişi aa/ba/ca/da...şeklindedir.ilk beytine matla, son beytine makta, en güzel beytine de beytü`l-gazel denir. konu bütünlüğü olan gazellere yek-ahenk gazel olmayanına ise yek-avaz gezel denir.son beyitte şairin mahlası yer alır..

divan sanatçılarının en sevdiği tür olma özelliğini de taşıyan gazelin usta şairleri arasında fuzuli,baki,nedim gösterilebilir..

   agyar   12.02.2008 15:46
   #864001
12.

<bkz: haricten gazel okumak>

   caddy   01.03.2009 01:33
   #1220782
13.

konusu genelde sarap ve kadin olan divan edebiyatinin bir turudur.

   sentimental   01.03.2009 01:37
   #1220789
14.

nediminde güzel gazelleri bulunmaktadır.konusu genelde aşk,kadın,şaraptır.

   bahhas   01.05.2009 23:05 ~ 23:05
   #1354272
15.

<bkz: devri layinde baş eğmem badei gülfama ben>

   charon   02.05.2010 18:28
   #2048075
16.

sonbahar mevsimine has olay, sararan taprakların toprağa düşmesi.

   hurriyeti aldik dediler gaybe inandik   29.02.2012 10:43
   #2491064
 
reklamı kapat

yazdır