ibn i muhayriz

1.

tâbiînden, meşhur hadîs âlimi ve veli. künyesi ebû muhayrız el-mekkî'dir. doğum tarihi bilinmemektedir. 717 (h.99) senesinde vefat etti. kudüs'te yaşamış olup, zamânında şam âlimi olarak meşhûr olmuştur. ebû mahzûre'den, saîd-ül-hudrî'den, hazret-i muâviye'den, ubâde bin sâmit'ten, abdullah bin sa'dî'den ve daha birçok âlimlerden hadîs-i şerîf dinleyip, rivâyet etmiştir. rivâyetleri kutüb-i-sitte denilen meşhur hadîs kitaplarında yer almıştır.

   alzheimer   07.11.2009 06:45
   #1720823
2.

abdullah bin muhayrız'dan; abdülmelik bin ebî mahzûre, abdülaziz binabdülmelik, muhammed bin yahyâ, mekhül eş-şâmî, büsr bin abdullah hadramî, hâlid bin düreyk, ebû bekr bin hafs ve diğer hadîs âlimleri hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. imâm-ı evzâî selef içinde onu beş meşhur âlimden biri saymış faziletini zikretmiştir. recâ bin hayve, medîneliler ibn-i ömer'in ilimdeki yüksek derecesi ile iftihar ederlerdi. biz de, şam'da ibn-i muhayrız ile iftihar ederdik demiştir.

   ramiz   24.06.2011 19:59
   #2384819
3.

ibn-i muhayrız son derece sabırlı ve mütevâzî bir zât idi. o, kendisinin dîn-i islâmı yaşamadaki gayreti ve takvâsı için birşey verilmesini istemezdi. tanındığı zaman oradan uzaklaşırdı. bu hâli de eshâb-ı kirâmın aleyhimürrıdvân hâline tam uygun idi ki, onlar kendilerini tanıyıp eshâb'dan oldukları için normal fiyatından çok tenzilât yapanlardan birşey satın almazlardı. ahmed bin hanbel, ismâil bin ibrâhim'den rivâyetle recâ' bin ebû seleme diyor ki: ibn-i muhayrız elbise almak için bir manifaturacının dükkânına girdi. orada olan birisi manifaturacıya; "sen bu zâtı tanıyor musun? bu zât ibn-i muhayrız'dır." dedi. ibn-imuhayrız hemen kalktı ve; "biz paramızla bir şey almaya geldik, dînimizle değil." diyerek oradan ayrıldı.

   ramiz   07.08.2011 16:30
   #2413550
 
reklamı kapat

yazdır