ibni vefa

1.

evliyânın meşhûrlarından. ismiali, babasınınki muhammed'dir. nisbeleri el-kuraşî, el-ensârî olup, künyesi ebü'l-hasan'dır. ibn-i vefâ ismiyle meşhûr olmuştur. tefsîr, fıkıh, tasavvuf ve edebiyât ilimlerinde âlim olup, velî bir zâttı. 1358 (h.759) senesinde kâhire'de doğdu. 1404 (h.807) de ravda'da vefât etti.

   ramiz   28.01.2008 18:55
   #838605
2.

ibn-i vefâ daha küçük yaşta babasını kaybetti. babası vefât etmeden önce, oğlu ibn-i vefâ'yı ve diğer oğlu ahmed'i, dostlarından sâlih bir zât olan şemseddîn muhammed zeyle'î'ye bıraktı. bu zât, ibn-i vefâ'yı ve kardeşini büyütüp, terbiye etti. fıkıh ilmi öğrenmelerini sağladı. iki kardeş, en iyi şekilde tahsîl görüp, güzel ahlâklı yetiştiler.

   ramiz   27.10.2009 20:18
   #1695696
 
reklamı kapat

yazdır