kurt soykirimi

1.

soykırım

madde 76 - (1) bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

a) kasten öldürme.

b) kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.

c) grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.

d) grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.

e) gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.

(2) soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

insanlığa karşı suçlar


madde 77 - (1) aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:

a) kasten öldürme.

b) kasten yaralama.

c) işkence, eziyet veya köleleştirme.

d) kişi hürriyetinden yoksun kılma.

e) bilimsel deneylere tâbi kılma.

f) cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

g) zorla hamile bırakma.

h) zorla fuhşa sevketme.

(2) birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

örgüt

madde 78 - (1) yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(3) bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

<bkz: türk ceza kanunu>

   mr writer   06.05.2009 16:26 ~ 16:27
   #1363215
2.

<bkz: boyle buyurdu fasist>

   king of the tawn   06.05.2009 16:27
   #1363218
3.

kavga çıkar bu başlıkta.

   feldispat   06.05.2009 16:28
   #1363219
4.

<bkz: halepçe katliamı>

   siyah beyaz   06.05.2009 16:48
   #1363276
5.

nasyonel sosyalist bir mantıktır.

bazı ırkları yeryüzünden temizleyerek refaha ulaşılacağı düşüncesi esas alınır.

iddia ediyorum, kimse bu fikri tek başına 10 tane kürtün yanına gidip savunamaz.

lütfen bunu yapabilecek küsküye sahip olan arkadaşlar gelsin konuşsun.

   cincibir goz   06.05.2009 16:51 ~ 16:51
   #1363292
6.

bu ülkede kısmende olsa yıllardan beri gerçekleştiğini söyleyebileceğimiz soykırımdır. kürt soykırımı olsun isteğinde olan kişiler kına yakabilirler.

<bkz: dersim katliamı>

   siyah beyaz   06.05.2009 16:52 ~ 11.03.2010 22:36
   #1363293
7.

halepçede saddamın yaptığıdır.

   araknafobik orumcek   05.10.2009 15:34
   #1646184
 
reklamı kapat

yazdır