mevlana celaleddin i rumi

1.

aşkın peygamberi, gönüller sultanı ,anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kalacağı ulu mutasavvıf.

http://www.semazen.net/...2&page_id=1&menu_id=id1

niye halk etdi deme hazret-i mevla nayı
halka bildirmek için hazret-i mevlanayı*

<bkz: ney>

   24 ayar   19.11.2006 03:52 ~ 04:26
   #112798
2.

sesi-soluğu, vâridâtı, aşk u heyecanı ve insanlığa vadettikleriyle çağları aşan öyle yüce kametler vardır ki, üzerlerinden asırlar ve asırlar geçse de onlar hep taze ve canlıdırlar. zaman onları eskitemez, hâdiseler onlara renk attıramaz ve muhalif rüzgârlar onları asla solduramaz. onlar, yüzlerce-binlerce yıl önce yaşamış olsalar da, her zaman ter ü taze ve yepyenidirler; yepyenidirler düşünceleri, tespitleri, beyanları, ruhlara sundukları mesajları ve değişik içtimaî problemler karşısında ortaya koydukları alternatif çözüm ve reçeteleriyle…

mevlânâ celâleddin er-rûmî hazretleri de işte bu aşkınlardan biri. üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen o, bugün bile bizi duyuyor, dinliyor, hislerimizi paylaşıyor ve problemlerimize çareler sunuyor gibi bir aşkınlığın sesi-soluğu durumunda. o, geçmişte yaşamış biri; ama yedi asır sonra dahi hâlâ içimizde dipdiri.. ziyasını hazreti ruh-u seyyidi'l-enâm (aleyhi ekmelü't-tehâyâ)'dan alan ve günümüze kadar değişik dalga boyundaki tayflar hâlinde her yana yayan bir nur adam.. evliyâ, asfiyâ çerçevesinde seçilmişlerden bir seçilmiş ve aşk u muhabbet kahramanları arasında sözleri mîr-i livâ bir kutlu.. ölü ruhlara hayat üfleyen bir israfil sûru.. nefesi, çoraklaşmış gönüllerin âb-ı hayatı, yoldakilerin nuru ve tam bir peygamber vârisi.

hazreti mevlânâ, hep allah'a koşmuş ve başkalarını da koşturmuş bir hak eri.. her zaman aşk u şevk ile coşmuş ve çevresine sevgi meşk ederek onları da coşturmuş dengeli bir cezbe insanı.. mârifeti, muhabbeti ve aşk u şevki yanında aynı zamanda tam bir mehâfet ve mehâbet kahramanı.. herkesi hakk'a ve o kutlu sona çağıran bülend-âvâz bir münâdi.. rızası, hak rızasının eseri ve aşk u iştiyakı da hak teveccühünün tezahürü bir üstad-ı câmi idi. çağına seslendiği aynı anda o muhammedî ses ve nefesini asırlar ötesine de duyurabilmiş; kendi çağının talihlilerini tenbih etmenin yanında günümüzün insanlarını da uyarmasını bilmiş büyülü bir nefestir. allah onu önemli bir hizmette istihdam ediyordu ve bu önemli misyonuna göre de, içi ve dışı itibarıyla fevkalâde bir donanımla şereflendirmişti: kalbi envâr-ı ilâhiye ile pürnur, özü hikmet cevherleriyle ışıktan bir fağfur, sırrı esrâr-ı lâhutla mâmur, basireti de ziya-yı hâssla münevver idi.

bu ufkuyla hazreti rûmî, kendi çağında irşad dairesinin merkez noktasında âdeta bir kutup yıldızı, feyiz kaynağı olan hakikat-i ahmediye'nin ziyası sayesinde binlercenin-yüzbinlercenin şem'ine pervane oldukları bir vilâyet çerağı, insanî kemalâta yürüyenlerin yanıltmaz pişdârı, kur'an hakikatlerinin müdakkik bir müfessiri, muhammed'in (sav) aşk u şevkinin coşkun bir tercümanı ve herkese allah'ı sevdirmenin de büyülü bir lisanıydı. onun atmosferine girenler sonsuz huzura erer, onun ufkundan kur'an'a bakanlar asr-ı saadeti görmüş gibi birdenbire başkalaşır, etrafındaki gürûh-u encüme hak âyâtını tefsir ederken bütün sineler aydınlanır, o 'allah' derken âdeta gökler deliniverir de semanın esrarı arza boşalıyor gibi olurdu.

o, cenâb-ı hakk'ı delice seviyordu ve ufkunda hiç dinmeyen bir inilti vardı gece-gündüz. halvette-celvette, her zaman ayrı ayrı muhabbet ve aşk u iştiyak fasılları yaşıyordu. bütün bütün mâsivâdan tecerrüt edip kendini gönlündeki aşk u vuslatın gel-gitlerine salınca tamamen bir ateş topuna dönüyordu. içten içe ocaklar gibi yanıyor, ama asla gam izhar etmiyordu. yanmayı aşkın gereği görüyor, âh u vah etmemeyi de vefa töresi sayıyordu. ona göre, 'seviyorum' diyenler cayır cayır yanmalı ve bunu da maiyyet ve kurbetin bedeli saymalıydılar. az yemeli, az içmeli, az uyumalı, konuşacakları zaman da sadece o'ndan söz açmalı ve hep 'hayret' yaşamalıydılar. o, 'sevenin nasıl uyuduğuna şaşılır; evet, sevene uyumak haramdır.' derdi. bir keresinde, (cenab-ı hakk'ın, hazreti davud'a hitaben:) 'ey davud! kendini uykuya salıp beni düşünmeyen, sonra da aşk iddiasında bulunan yalan söylemiş olur.' sözünü naklettikten sonra 'karanlık basınca aşıklar delirir-delirmeli.' demiş ve hep dediği gibi davranmıştı.

işte divan-ı kebîr'de onun mağmalar gibi köpürüp duran his ve heyecan ummanından sadece birkaç damla:

'elsiz-ayaksız kalmış zavallı gönlümde o'nun aşkına direnecek güç kalmadığı için mecnun gibiyim. her gün, her gece beni bağlayan aşk zincirinin ucunu geveleyip duruyorum.

sevgilinin hayâli gelip belirince kanlar içinde kalıyorum. ben kendimde olmadığım için o'nu gönül kanıyla boyarım diye korkuyorum. aslında sen, her zaman aşk ateşiyle yanıp yakılan bu âşığın gecelerini perilerden sormalısın.. herkes gidip uyudu; gönlünü o'na kaptırmış olan ben ise uyku nedir bilmiyorum. bütün gece gözlerim göklerde yıldız saymakta; o'nun aşkı uykumu öyle bir alıp götürdü ki, bir daha geri geleceğini sanmıyorum...'

eğer o'nun aşk u heyecanı ve vecd ü hafakanlarının özü sayılan şiir divanlarının ruhu sıkılacak olsa, ondan hep böyle aşk u iştiyak ağlamaları, vuslat ve ümit nağmeleri dökülecektir. mevlânâ bir ömür boyu sevmiş, sevildiği inancıyla oturup kalkmış, hep o'na karşı olan aşk u alâkasını dillendirmiştir. o, bu engin aşk u alâkasını her seslendirişinde de o'na yalnız yürümemiştir; kendini dinleme bahtiyarlığına ermiş-çevresini de alıp beraber götürmüştür. evet o, kendisine sunulan semavî ziyafet sofralarından, o ışık hâlesi içinde bulunanlara da kâse kâse sunmayı âdeta bir vefa borcu bilmiştir.

işte ona ait bir semavî yolculuk sergüzeştinden etrafa akseden bir kaç müteşâbih nağme:

'aşk burakı aklımı da gönlümü de aldı götürdü. nereye götürdüğünü bana sorma. aklımı da gönlümü de alıp ötelere götürdü. yürüyüp öyle bir revaka ulaştım ki, orada ne ay var ne de gün; öyle bir dünyaya eriştim ki, orada dünya da dünya olmaktan çıkmış…' bu seyahat, mirac-ı ahmediye'nin gölgesinde öyle bir uruc ve bir semavî yolculuk ki, süleyman çelebi ifadesiyle, 'ne mekân var ânda ne arz u semâ.' görüp duydukları, bakıp temâşâ ettikleri gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akl u fikrin kavrayamadığı özel iltifat tecellileriydi ve bunlar herkese de müyesser değildi. o, gitti, gördü, tattı ve bir fâninin bilebileceği çerçevede bilinebilecek her şeyi bildi. görmeyenler bilemez, tatmayanlar duyamaz; duyanlar da çok kez sır vermez, sır verseler de onu herkes ihâta edemez. gâlib'in ifadesiyle:

“bir şu'lesi var ki şem'-i canan'ın
fânûsuna sığmaz âsumanın”

mevlânâ'nın bütün bir varlığa karşı duyduğu muhabbet, alâka ve insanlarla münasebetlerindeki sıcaklık, ondaki o derinlerden derin ilâhî aşkın bir izdüşümüydü. fıtratı sermest-i câm-ı aşk olan hazreti pir her şeyi sevmiş, topyekün varlığı muhabbetle kucaklamış, her nesne ile bir çeşit diyaloğa geçmişti ki; bütün bunlar, onun allah'a karşı o derin aşk u alâkasının yansımasından başka bir şey değildir.

bu perişan ve bulanık anlatımın onu ifade etmekten uzak olduğunun farkındayım. bu da benim onunla bir münasebet arayışıma verilmeli. yoksa nerede damla, nerede deryayı tavsif; nerede zerre, nerede güneşi ifade.!?

varsın öyle olsun; birkaç cümle ile de olsa, ışığının şu fâni dünyaya düşmesi itibarıyla, yeniden bir kere daha 'celâleddin er-rûmî' demek istiyorum:

hazret, asya kıt'asında iç içe içtimaî, siyasî ve askerî bunalımların yaşandığı 1207 yılında belh bölgesinde hayata gözlerini açtı. babası, şeyh muhammed bahâüddin es-sıddîkî ki, hazreti ebû bekir'in onuncu derecede torunuydu. merhum tâhiru'l-mevlevî'ye göre, vâlide-i mükerremeleri de efendimiz'in soyundan ayrı bir şecere-i mübarekenin meyvesiydi. baba, bulunduğu bölgede 'sultanu'l-ulemâ' unvanıyla yâdedilen bir peygamber vârisi ve bir hakikat eriydi. pek çok hak dostu gibi o da doğup büyüdüğü yerde hazmedilememiş, hatta hırpalanmış ve bir manâda göçe zorlanmıştı. bu itibarla da, maskat-ı re'si olan harzemlilerin ülkesinden ayrılmış.. upuzun bir müsâferet ve ikamet fasılları yaşamış: hicaz'a uğramış, bir miktar şam'da ikamet etmiş, bir hayli sulehânın yanında muhyiddin ibn arabî gibi mümtaz şahsiyetlerle görüşmüş, görüşmüş ve feyiz alıp feyiz vermiş.. ve kendiyle beraber dünyevî yaşı itibarıyla henüz altı-yedi yaşına yeni basmış bulunan büyük ruhlu küçük mevlânâ da zatına has o derin tecessüs ve tefahhus hisleriyle gördüklerini gayet net fotoğraflamış, çevresini iyi okumuş, bilhassa hazreti muhyiddin'in esrarlı dünyasına –tabiî yaşının müsaadesi ölçüsünde– nüfuz ederek onun sohbetiyle ayrı bir insibağ yaşamış; ondan iltifat görmüş ve teveccühlerine mazhar olmuş.. böylece oldukça sıkıntılı fakat değişik mevhibe ve vâridlere açık hedefi meçhul bu bereketli hicrette hazreti ibrahim, hazreti musa ve hazreti ruh-u seyyidi'l-enâm (aleyhim salavâtullahi ve selâmuhu mile'l-arzi ve mile's-semâ) gibi hep bereket bulmuş, hep lütuf görmüş ve kazâya rıza sayesinde adı konmamış ihsanlara mazhar olmuştur.

yollar bu kutlu aileyi alıp erzincan'a götürmüş, kader onları karaman'a çekmiş. bir miktar 'halâveye' medresesinde talebelik.. bir süre şam-halep medreselerinde ulûm-i islâmiye tahsili.. ve tekmîl-i nüsahtan sonra yeni ana ocağı sayılan konya'ya avdet.. bir süre sonra hoca şemseddin semerkandî'nin semere-i mübarekesi gevher hatun'la izdivaç.. ardından da muhterem peder sultanu'l-ulemâ'nın allah'a yürümesi.. ve seyyid burhaneddin tirmizî'nin nezaretinde uzun bir seyr u sülûk-i rûhânî.. derken birkaç sene sonra rüknüddin zerkûbî'nin işaretiyle konya'ya gelen şems-i tebrizî ile buluşma ve yeni bir derinliğe açılma.. ve sonunda bütün dünyada kendi enginliğiyle tanınan koca mevlânâ. aslında bunlar, meâliye açık üstün istîdat bir nâdire-i fıtratın hayatını tarassut adına ortaya koymaya çalıştığımız birkaç küçük menfez ve uhrevîliğe kilitli muhammedî ruhun önemli temsilcilerinden birinin hayat-ı seniyyelerinden sadece üç-beş kare..!

mevlânâ mı şems'in ufkunu açtı, şems mi mevlânâ'yı alıp ötelere götürdü ve kim kimi hakikatü'l-hakayık'a, aşk u şevk zirvesine, hazreti matlub u mahbub'a yönlendirdi?.. gibi soru ve münakaşalarla o pak ve müstesna insanların sergüzeşt-i hayatlarıyla alâkalı mülâhazaları bulandırmak istemem vesselâm.. ve zaten bu tür konular bizim gibi düz insanları da aşar; ama kim bilir, belki de şöyle demek daha uygun olur: bir dönemde iki müstait ve donanımlı ruh bir araya gelmiş, iki derya gibi birbirine boşalmış; ferden ferdâ zor ulaşılabilecek zirvelere, iştirak-ı mevâhib ve vâridatla birdenbire ulaşıvermiş; mârifet, muhabbet ve aşk u şevk şâhikalarına otağlarını kurmuş, kendi çağlarını aydınlattıkları gibi günümüze kadar da bütün asırlara o 'menhelü'l-azbi'l-mevrûd'dan aldıkları feyizleri ifâza ederek birer 'yâd-ı cemil' olarak zikredilegelmişlerdir.

şunu da hemen belirtmeliyim ki, hazreti mevlânâ, başta peder-i muhteremleri sultanu'l-ulemâ olmak üzere, pek çok feyiz kaynağından istifade etmiş, seleflerinin büyük çoğunluğunu geride bırakmış ve ummanlar gibi köpüren aşk u şevkiyle her zaman allah'a yakın durmanın yanında hep insanların içinde olmuş ve kendini asla onların üstünde görmemiş; hayat-ı seniyyelerinde bizzat, ötelere yürüdükten sonra da eserleriyle hazreti sultanü'l-enbiyâ'nın rûhânî hayatlarının vesâyetinde bir 'kutbu'l-irşad' vazifesi görmüş; çok geniş alanlı, geniş zamanlı tesiri olan ender simalardan biridir.

hazreti pir'in, sofiler arasında bilinen şekliyle müridliği, dervişliği, postnişinliği ve şeyhliği söz konusu değildir. o, temel unsurları kitap, sünnet ve selef-i salihin olan irşadla alâkalı şahsî içtihatlarıyla, tecdid televvünlü yeni bir yöntem geliştirmiş; farklı bir ses ve solukla hem çağının insanlarını, hem de daha sonrakileri yepyeni bir mâide-i semâviyede buluşturmuştur. o, allah'la münasebetlerinde bir aşk u iştiyak insanıdır; allah'tan ötürü kendisine teveccüh edenler karşısında da bir muhabbetullah sâkisidir; evet eğer onun, divan-ı eş'âr'ının ruhu sıkılıp sağılacak olsa gökteki sıkışmış bulutlardan rahmet boşaldığı gibi ondan da muhabbetullah ve muhabbet-i resûlullah sağnakları boşalacaktır. onun ruhundan fışkıran ve hüsamettin çelebi vasıtasıyla kitaplaştırılan en câmi ve büyük ölçüde de didaktik eseri 'mesnevî', bu yüksek aşk u muhabbet tufanının tenezzül dalga boyunda ve bizim de özünü duyabileceğimiz bir şaheser; 'divan-ı kebîr' ise, hazret'in kametine göre bir aşk u iştiyak tufanı mesabesindedir.

mesnevî'de duygular, düşünceler muhakemelerimizi ezip geçmeyecek şekilde, idraklerimizi aşmayan âli bir üslûpla işlenmiştir. divan-ı kebîr'e gelince, onda her şey mağmaların feverânı mahiyetindedir ve herkesin yudumlayacağı türden de değildir. dikkatle bakıldığında, bu kitab-ı celîlü'l-kadr'de fevkalâde bir derinlikle 'fenafillâh-bekabillâh-maallah' mülâhazalarına bağlı dışa vuran olabildiğine engin maverâî bir heyecan feverânı müşahede edilmektedir. onun divan'ındaki bu feverânı görebilenler kendilerini yanardağları hatırlatan bir aşk u vecd tufanı içinde bulurlar ve dehşetle ürperirler. hazret'in herkese açık olmayan bu tür eş'ârında, aklın hudutlarının aşıldığı, insanî normların üstüne çıkıldığı, melekûtî keyfiyâtın mülkî elvân ve eşkâli gölgelediği görülür.

hazreti mevlânâ, medreseden tekyeye, tekyeden çilehanelere bütün feyiz kaynaklarından beslene beslene olgunlaşmış.. hakk'a vasıl olmuş.. kendi sistemi içinde semâvîleşmiş ve vilâyet semâsında bir kutup yıldızı gibi âdeta kendi etrafında dönen bir mâh-ı mücellâdır. evet o, bulunması gerekli olan yere ulaşmış ve durması icap eden yerde de durmayı başarmış bir babayiğittir. gördüklerini iyi okumuş, duyduklarını yerinde değerlendirmiş; hakk'a teveccühünde asla kusur etmemiş ve ötelerden esip gelen vâridlerin, mevhibelerin bir zerresini dahi zayi etmemiştir. zayi etmemiş ve pek çok selefi gibi bu ilâhî atiyyeleri şiir diliyle seslendirmiş, baş döndüren söz hevenkleriyle ortaya koymuştur. o, bu zebercedden büyülü kelimelerle hem kendi aşk u heyecan hummasını dillendirmiş, hem de şiirin köşe-bucak müphemleri içinde, yârâna açık, ağyâra kapalı müteşâbihâtını ifade etme üstadlığını ortaya koymuştur.

onun, ister herkese açık sözleri, ister müteşâbihâtı –bunlar arasında çok az dahi olsa başkaları tarafından o inci dizileri içine karıştırılmış kalp sözler de bulunabilir– kendi ufkunun sesi-soluğudur, başka divitle, kalemle tanışıklığı olmamıştır; onlar, herkesi tesir altına alacak kadar da sıcak mı sıcak ve tamamen onun gönlünün nağmeleridir.

hazreti mevlânâ, tabiatı itibarıyla olabildiğine ince, fevkalâde narin, bir anneden daha şefkatli; sözün özü kendi asrında muhammedî ruh'un (aleyhi ekmelü't-tehâyâ) izdüşümü bir müstesna varlıktı. onun bu hususiyetlerini mesnevî'sinde, divan-ı kebîr'inde, başkalarına yazdıkları mektuplarında, ailevî münasebetlerinde, dostlarına karşı özel davranışlarında görüp şahit olanlar, tam bir peygamber vârisiyle karşılaşmanın heyecanıyla ürperir, kendi kendilerine 'zâlike fazlu'llahi yü'tîhi men yeşâ'' diye mırıldanır ve hayranlıkla iki büklüm olurlar.

o, hayatında çok hoyrat muamelelere maruz kalmış, çok incitilmiş; ama hiçbir zaman kaba davranmamış ve kimseyi rencide etmemişti. hakk'a ait mevhibeleri haykırırken her zaman gürül gürül ve fütursuzdu; ancak, sair ahvâli itibarıyla hep mütevazı, mahviyet içinde, yüzü yerde ve herkesi şefkatle kucaklamaya hazır bulunurdu. bencillik, iddia, çalım ve huşunet... gibi mesâvi-i ahlâktan sayılan kötü huylar hiçbir zaman onun atmosferinde ikamete fırsat bulamamışlardı. fitilini ondan tutuşturduğu arkadaşı diyeceğimiz hazreti şems-i tebrizî'yi üstadı gibi görür ve saygılı davranır.. müridi ve halifesi salâhaddin zerkûb'a 'şeyhim, efendim, sultanım...' diye hitap eder.. hüsamettin çelebi'yi tazimle anar ve aile efradına karşı da âdeta ehl-i beyt muamelesinde bulunurdu. meclisi, peygamber meclisi gibi herkese açıktı ve en uzaktakilere bile öyle yakın dururdu ki, can alıcı hasım ruhlar dahi ellerinde olmayarak kendilerini birden onun şefkatli kucağına salıverirlerdi. bir kere de o atmosfere girdiler mi artık bir daha ayrılmayı düşünmezlerdi. hazreti pir, ötelerle toptan alışverişi olan birisiydi; ama, insanlara karşı muamelesinde bu koca farklılığı hissettirmeyecek kadar hep muhlis ve mütevazı idi: insanlar içinde insanlardan bir insan olarak yaşar; onlarla oturur-kalkar, onlarla yer-içer; allah'la arasındaki esrârı elinden geldiğince sır bilmezlerden saklamaya çalışır ve inandıklarını yaşayan bir mürşid olarak her zaman gönüllere nüfuz etme yollarını araştırır; 'sohbet-i cânân' der, sürekli nazarları o'na çevirir; 'aşk' der, 'iştiyak' der, 'cezbe' der, 'incizab' der, ruhunda köpürüp duran his ve heyecanı başkalarına da duyurmaya gayret eder ve iklimine uğrayan herkese hakiki insan olma ufkunu gösterirdi. dünyada, dünya malında asla gözü yoktu; hiç olmamıştı da. bulduğunda, kifâf-ı nefs edeceği miktarın dışındakini yedirir-içirir, başkalarına infak eder; bulamadığında da, 'çok şükür, bugün evimiz peygamber evine dönmüş.' der, yerinde sabır pistiyle göklere açılır, yerinde de şükürle mâverâîliklerde pervaz ederdi. sadaka, zekat kabul etmez; insanlara verecekli olma durumuna düşmemek için müzâyakaya maruz kalır, aç durur, fakirane yaşar; ama, sızlanıp ağyârı âhından agâh etmez ve irşad hizmetini de hediye ve behiyyelerle kirletmezdi.

mevlânâ celâleddin er-rûmi hazretleri, zühdü, takvası, iffeti, ismeti, halktan istiğnası ve bütün bütün ötelere müteveccih yaşamasının yanında marifeti, muhabbeti, aşk u iştiyakıyla da ömür boyu irtifa kaybetmeden yaşayan vilâyet semâsının üveyklerinden biriydi. o, allah'ı aşk üstü bir aşkla sevdiği gibi, o'nun tarafından sevildiğine de inancı tamdı. bu, ne kaybettiren bir emniyet hissi, ne de mehâfet ve mehâbetten mahrumiyetti; bu, bir iman ve ihtisab ufkuydu; hazret de işte bunu tahdis-i nimet sadedinde ihsas ediyordu. buna, sultanın mevhibelerine dellâllık etme de diyebiliriz.

onun iç dünyasında, her zaman farklı debi ve değişik dalga boyunda aşk çağlayanları birbirini takip eder, teveccüh ve vefası ilâhî cezb u incizabla mükâfatlandırılır; böylece ona, kurb üstü kurb yolları açılır ve o, çok defa kâse kâse yudumladığı câm-ı aşkla sermest-i câm-ı aşk olarak yaşardı. sadece o'nu görme, o'nu bilme, o'nu duyma, o'nu söyleme, her iş ve sözünü o'na bağlama mevzuunda o kadar samimî idi ki; bir an gözü ağyâra kaysa, oturur bir yığın gözyaşı döker; her zaman maiyyetin ferah-fezâ iklimlerinde yaşamaya can atar, hem muhib hem mahbub olma iştiyakıyla çırpınır durur ve dakikalarını âşık u maşuk olma sermestisiyle geçirirdi.

ondan evvel de bu zaviyeden ruhânî zevkleri duyan, yaşayan bir hayli âşık ve muhib gelip geçmişti; ama, duyup hissettiklerini seslendirmesi –hususiyle de divan-ı kebîr'deki üslûba emanet– her mülâhazasını cesurca ortaya koyması açısından onun başkalarına karşı bir fâikiyetinin bulunduğu da açıktı. vâkıa, daha sonraki dönemlerden devr-i risâlet-penâhînin koçyiğitlerine kadar umumî fazilette hazret'e üstünlüğü müsellem bir hayli devâsâ insan da gelip geçmişti; ama, hazreti pir'in fâikiyeti 'hususî fazilette mercûhun râcihe tereccühü' mânâsınaydı. işte bu açıdan onu, bu vadinin biricik gözdesi ve dilrubâsı sayabiliriz. o, bu hususta çok güzeldir, güzellere peyrevdir ve aşk yoluyla insanları güzeller güzeli'ne ulaştırmada da güzîde bir rehnümâdır.

bir insan için, cenab-ı hakk'ı gönülden sevmek ve her zaman o'nu derin bir aşk u iştiyakla yadetmek yüce bir pâyedir. bundan daha yüksek bir mansıp varsa o da, insandaki bütün bu aşkların, iştiyakların, cezb ü incizabların o'nun teveccüh ve iltifatından kaynaklandığının şuurunda olmaktır. hazreti mevlânâ, her nefes alış verişinde sürekli o'nu soluklanıyordu; bu hâlini de yine o'nun nazar ve hususi teveccühüne bağlıyordu. ufku bu noktaya ulaşmayanlar bunu anlamayabilirler. ne var ki, 'herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi / ebr-i nisandan ef'î semm, sadef dürdane kapar.' fehvasınca, donanım ve istidatların, elfâzın meâniye kalıp olduğu gibi, ilâhî mevhibe ve vâridlere şart-ı âdi plânında bir dâi olduğunda da şüphe yoktur.

bazıları, cenab-ı hakk'ın münezzehiyeti ve mukaddesiyeti açısından, o'na karşı aşkı uygun bulmamış ve insan-ı kâmil'in mâşukiyetini de anlamsız görmüşlerdir. pek çok hak dostu gibi hazreti mevlânâ da, beşerî aşk u alâkaların çok çok üstünde, zat-ı ulûhiyet'in münezzehiyet ve mukaddesiyetine yaraşır bir aşk u iştiyakın olabileceğini cesurca ifade etmiş ve arkadan gelenlere de yoruma açık böyle bir aşk-ı ilâhî müteşâbihi miras bırakmıştır.

sonradan gelen bazı sofi ve mollalar, böyle bir müteşâbihle beraber, yer yer o dergâhta icra edilen müziği, ney'i ve değişik enstrümanları da sürekli sorgulamışlar; semâzenlerin hareketlerini yargılamışlar ve infaz üstüne infazlar gerçekleştirmişlerdir; ama, hazret'in, kendi yorumlarının doğruluğu konusunda hiçbir şüphesi olmamıştır. olsaydı, hepsini kırar, döker ve bu kabîl şeylerin bütününden vazgeçerdi.. mutlaka vazgeçerdi.

aslında onun, dinin ruhuna yürekten bağlı bulunması ve muhammedî edebin (sav) arızasız bir temsilcisi olması da, başkalarına fazla bir şey söyleme fırsatı vermez zannediyorum. kılı kırk yararcasına dinin özüne saygısı ve sünnet-i seniyyenin canlı bir tefsiri olması, bugüne kadar büyük çoğunluğun onu kabulü için yetip artmıştır.

o, tam bir samimiyet ve ihlâs insanıydı; şer-i şerife muhalif düşmemek kaydıyla hep gönlünden gelenleri yaşıyor ve onları seslendiriyordu. dini hayata hayat kılarken de, başkalarına yaşama yollarını gösterirken de, ney'e üflerken de, semâa kalkıp pervane dönerken de, her zaman aşk u iştiyakla ciğeri kebap ve her zaman âh u eninle sızlayan bir nây ve bir dolaptı. anlamazdı muzdarip olmayanlar onu; duyamazdı nâdânlar onun duyduklarını. o, 'firaktan pâre pâre olmuş bir sine isterim ki, ona iştiyak ve dertlerimi şerh edeyim.' diyor derd-mend yârân beklentilerini seslendiriyordu.

doğrusu, hazreti mevlânâ gibi fâikiyeti müsellem bir zat hakkında bana söz söylemek düşmezdi. öteden beri kendisine saygı duyduğum birinden gelen bu istikametteki talebe hayır diyemedim; başımdan aşkın bir işe girişme cür'etinde bulundum. bugüne kadar yüzler-binler onunla alâkalı yazılar yazdılar; bu mevzuda söz onlarındı ve söylenecekleri de onlar söylemeliydiler. ne var ki, bu, benim gibi düz adamların da bir şeyler mırıldanmasına mâni değildi; bence, olan da işte buydu.

belki, daha önceden sesimi kesip konuyu şefik can bey'in 'mevlânâ, hayatı, şahsiyeti ve fikirleri' nam eserine havale etmem icap ederdi. geç olsa da, mevzuu dar mülâhazalarımla daha fazla daraltmamak ve karartmamak için o işi şimdi yapıyor ve ifadelerimi noktalıyorum.

not: bu yazı, şefik can bey'in 'mevlânâ, hayatı, şahsiyeti ve fikirleri' adlı eserinin ingilizce baskısı için 'takdim' olarak yazılmıştır.

   zyucel   13.09.2007 06:15
   #666494
3.

bazı sözleri:

a kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.

allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.

akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.

altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.

aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.

aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki.

akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.

bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış.
sevgini vermesini öğren.
çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış.
sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış.


bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?

canım tenimde oldukça kur’ân’ın kölesiyim. ben hakk’ın seçkin peygamberi muhammed’in yolunun toprağıyım. her kim bundan başka benden bir söz naklederse, ona çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım.

cenab-ı hakk kâfir için necis dedi. fakat dikkat et ki; kâfirlerin dışı pis değildir. o pislik onların din ve ahlakındadır.


denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar.

dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek.

dünya tuzaktır. yemi de istek. istek tuzaklarından kaçının.

denizde inciler derinde olur. çerçöp sahilde olur.

dostun yanına hediyesiz gitmek,buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

eğer müslümanca yaşamak istersen kur’ân’a sarıl; çünkü, onsuz islami hayat mümkün değildir.

eğer bir türk seslenirse, tanrı korusun, köpek değil erkek aslan bile kan kusar.

eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen.

ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.

eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

ey müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.

ey zulümle bir kuyu kazan! sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

ey arkadaş, sufi, bulunduğu vaktin oğludur. bu iş yarın olsun yarına kalsın demek, tarikat anlayışına uymaz.

gel, gel, ne olursan ol yine gel,
ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir,
yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.


gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. güller gülerek sesleniyor bülbüllere: susun, susarak doğayı görün.

gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa.

gözünüzü açıp kur’ân’a bakınız. allah kelâmı olan kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir.

gül düşünür, gülistan olursun. diken düşünür, dikenlik olursun!

gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı

güneş olmak ve altın ışıklar halinde
ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim
gece esen ve suçsuzların ahına karışan
yüz rüzgarı olmak isterdim.

   seyym   30.11.2007 22:06 ~ 22:08
   #748806
4.

2007 yılını adıyla andıran ünlü düşünür.

   tiki avcisi   30.11.2007 22:10
   #748811
5.

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.


sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?
hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru
çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için
bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi
sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan
ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan
gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

aşıklarla basa çıkacak gücün yoksa eğer
aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi
bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize
o zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme.

bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle
huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.

harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı
ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme.

isyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil
aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

   mileydi   03.02.2009 00:35
   #1182710
6.

iranlı bir şairin "aşka uçarsan kanadın yanar" sözüne "aşka uçmazsan kanat neye yarar?" diye cevap veren büyük insan.

   krater   27.11.2009 15:12
   #1759521
7.

mevlânâ celâleddîn-i rûmî hazretleri, allahü teâlânın aşkı ile dolmuş evliyânın büyüklerindendir. 1207’de belh şehrinde doğup, 17 aralık 1273’te konya’da vefât etti. babası behâeddîn-i veled de, büyük âlim ve velî idi. daha çocuk iken babasının kalbindeki feyzlere kavuştu. babası ile hicaz’a, sonra şam’a, oradan da konya’ya geldi. önce babasının halîfesi seyyid burhaneddin tirmüzî’den 9 sene feyz aldı. sonra, şemseddîn-i tebrizî onu irşat eyledi.oğlu, behâeddîn ahmed sultan veled’dir. torunlarına çelebi denir. vefâtından sonra yerine hüsameddin çelebi, sonra oğlu sultan muhammed burhâneddin veled çelebi halîfe oldu.celâleddîn-i rûmî, ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. bunları, sonra gelen cahiller uydurdu. divanında 30 bin, mesnevîsinde 47 bin beyit vardır. mesnevîsini nazım şeklinde yazarak, düşmanların değiştirmesine imkân bırakmamıştır. pek çok menkıbesi vardır.

17 aralık 1273 senesinde ahirete irtihal eylemiştir. allah-ü teala rahmet eylesin.

*

   fevrihareketler   17.12.2009 16:08
   #1799061
8.

<bkz: mevlana>

   laa boheme   17.12.2009 16:17
   #1799098
9.

http://sinestezi.wordpress.com/2009/12/17/seb-i-arus/

   tholgareloaded   17.12.2009 17:00
   #1799275
 
reklamı kapat

yazdır