misir tanrilari

1.

çok tanrılı mısır dininin tapındığı tanrılardır. yunan tanrılarına göre daha fazla kaos içinde yaşamaları hep dikkatimi çekmiştir.belki de bunda mısır'ın çöl ülkesi olmasının etkisi vardır.

   flam   01.11.2006 12:20 ~ 12:20
   #95671
2.

en bilineni amon ra

   stigmata   01.11.2006 12:22
   #95674
3.

<bkz: aker>
<bkz: amon>
<bkz: ammut>
<bkz: anqet>
<bkz: anubis>
<bkz: apep >
<bkz: aten>
<bkz: atum>
<bkz: bastet>
<bkz: bes>
<bkz: buto>
<bkz: duamutef>
<bkz: geb>
<bkz: hapi>
<bkz: hapy>
<bkz: hathor>
<bkz: horus>
<bkz: ımhotep>
<bkz: ımsety >
<bkz: ısis>
<bkz: khonsu>
<bkz: khepare>
<bkz: khnemu>
<bkz: maat>
<bkz: mefetseğer>
<bkz: min>
<bkz: montu>
<bkz: mut >
<bkz: nefertem>
<bkz: neith>
<bkz: nekhebet>
<bkz: nephthys>
<bkz: nut>
<bkz: nun>
<bkz: onuris>
<bkz: osiris>
<bkz: ptah>
<bkz: qebehsenuef>
<bkz: qetesh >
<bkz: satet>
<bkz: sekhmet>
<bkz: selket>
<bkz: serapis>
<bkz: seshat >
<bkz: seth >
<bkz: shu>
<bkz: sobek>
<bkz: tauret>
<bkz: tefnut>
<bkz: thoth>

   ederleziavela   19.03.2007 21:07
   #274282
4.

horus: osiris´le isis´in oğlu, mısır tahtını miras almıştır... hatta taht için seti ile olan savaşları mısır mitolojisinde onemli yer tutar. cennetin hükümdarı aynı zamanda da mısır´ın kralı horus´un cennetin kralı, yeryüzünün kralı,ve kutsal şahin olmak uzere teslis (uçlü )kavramı mısır dininin yerleşik yönü oldu. horus´un evrensel olduğu ve ezelden beri var olduğu fikri, 1. hanedanlığa kadar uzanır ki, bu da piramit yazılarında belirtilmiştir..

hadit: behedet şehrinde tapılan horus’un formlarındandır. büyük kanatları güneş diskinin bir formu olarak gösterilir, genelde önemli manzaraların üstünde uçtuğu görülür.

hadit, horus’un her zaman her yerde hazır oluşuyla resmedilmiştir. crowley’in de magic in theory and practice kitabında dediği gibi, “son derece küçük ve atomik haldeki her yerde ve her zaman hazır olan parçaya hadit” denir..

amset: horus’un dört oğlundan biridir. ölülerin karaciğerinin koruyucusudur ve tanrıça isis tarafında korunur.

hapi: horus’un dört oğlundan biridir. babun kafalı mumyalanmış adam olarak görülüyor. ölülerin ciğerlerinin koruyucusudur ve tanrıça nephthys tarafından korunurdu.

hapi ismi farklı hiyerogliflerle ifade edilmişti; çoğunlukla ama her zaman olmamak kaidesiyle nil nehrinin tanrısının ismiydi. hapi, tacı zambaklardan (yukarı nil) veya papirus bitkilerinden (aşağı nil) yapılmış şişman bir adama benzetilmiştir.

   hicbisee   20.01.2008 02:08
   #824673
5.

hator:mısır’ın çok eski bir tanrıçasıdır, inek tanrı.

hator ismi yunan uyarlamasıdır. het-hert (the house above) ve het-heru (horus’un evi)’nun değişik biçimlerinden yozlaştırılmasıdır. iki terim de onun gökyüzü tanrıçası olduğuna işaret ediyor. sık sık isis’le eşdeğer tutulmuştur. hator edfu’da horus’un partneri olarak tapılmıştır.

harpocrates: çocuk horus, isis ve osiris’in oğlu, emzirilen küçük bir çocuk, yukarı mısır’ın büyük tanrısı yetişkin horus’tan ayrılmıştır. parmak emen genç bir oğlan olarak gösterilmiştir. golden dawn sessizliği ona ithaf etmiştir..

heqet: kurbağa başlı başlangıçta var olan tanrıçalardan, hermopolis’teki 8 tanrıdan biri olarak inanılır ve antinoe’deki khunum’un partneri olarak görülür.

isis: sanat tanrıçası.osiris´in karısı ve kız kardeşi.horus´un annesi, aşk tanrıcası ve iştar, aşera, asherah, astarte , sibel, afrodit ve venüs´ün karşıtı idi.

büyük bir anne ve eş olarak, bütün dişi ilahların en popüleri oldu..

   hicbisee   20.01.2008 02:13
   #824685
6.

amen: amen’in adı saklı olan demektir. amen ilk zamanlardan itibaren teb şehrinin baş tanrısıdır ve hermopolis rahiplerine göre yaşayan yaratıcı tanrı olarak görülmüştür.

kutsal hayvanları kaz ve koçtur. orta krallığa kadar teb’de yerel bir tanrıydı fakat tebliler mısır’da hükümdarlıklarını kurduklarında amen kalıcı bir tanrı oldu ve 18. sülale tarafından tanrıların kralı olarak adlandırıldı.

ünlü tapınağı karnak, insan tarafından yapılmış en büyük dini yapıdır. bugde’ye göre, 19. ve 20. hanedanlar amen’in görünmeyen yaratıcı güç olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürler ve kendisini ra’nın formunda gösterir.

amen-ra: amen’in rahipleri tarafından sunulan birleşik tanrıdır. amaçları amen’in takipçisi olan yeni krallıkta daha önceki güneş kültünün tanrısı olan ra ile bir bağ kurmaktı. bu tip birleşmelerde tanrılar içiçe girerler böylece ra’nın içinde amen’in temsil ettiği gücü görülür (ya da tam tersi).

bu tip ilişkiler mısır tanrılarında, özellikle kozmik ve ulusal tanrılar arasında sık görülür. bu mısır tanrılarının nasıl görüldüğünün bir örneğidir. morenz’in dediği gibi “kişilikleri vardır ama bireysellikleri yoktur.”

bastet: kedi tanrıça. bubastis’in delta şehrinde tapılmıştır, kedilerin ve onlara önem verenlerin koruyucusudur. sonuçta evde önemli bir tanrıça ve ayrıca ikonografide önemlidir.papirüste güneş tanrısına saldıran yılanın kediler tarafından öldürüldüğü resmedilmiştir.dişi aslanın tanrıçası sekhmet’in yardımsever tarafı olarak görülmüştür.

anubis: nepthys’in oğlu; bazı inanışa göre babası sethi, bazısına göreyse osiris’ti (hatta bazı inanışa göre ise annesi isis’ti).

anubis çakal olarak resmedilmiştir veya çakal başlı tanrı denmiştir. çakal tanrı. çakal’ın lahitleri kolaçan etme eğilimi nedeniyle, ölülerle ilişkili olmuştur ve eski mumyalamanın kaşifi olarak bilinir ve tapılır.

onun görevi;ölüleri korumak ve yüceltmektir. anubis aynı zamanda upuaut (opener of the ways- yolların açıcısı) olarak bilinirdi ve tavşan başıyla gösterilirdi. kıyamet günü için ölülere rehberlik ederdi ve ölüleri yeraltındaki ikinci ölümden korumak için gerçeğin derecelerini (scales of truth) gözlerdi..

   hicbisee   20.01.2008 02:21 ~ 02:22
   #824701
7.

ra: tabiatın bütün tezahürleri arasında, tapılan en belirgin şey güneştir. mısır ideolojisinin büyük bir kısmı güneş ve nehir üzerinedir. güneş tanrıları arasında başlıcası ra (heliapolis tanrısı)´dır. güneşin diski olarak ra, atmaca kafalı bir insan olarak temsil edildi. bu durumda da ra yaradılışın hükümdarı olarak ele alındı.

thoth (tahuti): bilgeliğin tanrısı, maat’la beraber zamanın başında kendi kendine yaratılmıştı veya ra tarafından yaratılmıştı.hermopolis’te thoth’dan sekiz tane çocuk oluşturmuştu, en önemlisi gizli olan amen’di.

thoth isminin mısır dilinde orijinali thuti’dir ve yunanca versiyonu thoth’dur. thoth ibis kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve herşeyi kaydettiği parşomenler vardır. tanrıları içeren neydeyse tüm temel görüntülerde thoth görevli olarak görünürdü, ama özellikle ölülerin hükmünde görülüyor.oysa khons gibi ay tanrısıdır ve zamanın, büyünün ve yazının tanrısıdır. hiyeroglifleri icat edenin thoth olduğu düşünülür..

tavaret: hamile kadınlara göz kulak olan olan suaygırı tanrısı..

bes: tanrıların cüce soytarısı..

afrikalı veya sematik kökenli tanrı, mısır’a 12. silale döneminde gelmiştir. sakallı, vahşi görünümlü komik bir cüce olarak ve yuvarlak bir yüzle resmedilmiştir. müzik, iyi yemek ve rahatlamak gibi aile zevklerinin tanrısı olarak sayılır. ayrıca çocukların eğlendiricisi ve koruyucusudur.

   hicbisee   20.01.2008 02:30
   #824717
8.

ımhotep: ımhotep mimar, katip ve 3. sülalenin firavun zoser döneminin büyük veziriydi. sakkara ‘daki basamaklı piramidi tasarlayıp inşa eden ımhotep’ti. ımhotep ptah’ın oğlu ve hekimlik tanrısıydı, aynı zamanda katiplerin başıydı (thoth ile beraber).

khepri: eski heliopolitan büyük şehir bilimine göre yaratıcı tanrı ve atum ve ra ile karışmıştır.

mısırca kökeninde kheper birkaç anlama gelir, bazısına göre en çok dikkat çeken yaratmak veya dönüştürmek fiilidir, ayrıca bok böceği sözcüğüne denk gelir.

bok böceği, güneşin sembolü sayılırdı. dışkısının çevresine yumurtalarını bırakırdı ve bok böceği güneş tanrısı sembolü sayılırdı. bok böceği güneşi gökyüzüne doğru iterdi.

khnum: koç başlı insan olarak görünürdü. antinoe ve elefantin’de tapılıyordu. çömlekçi çarkında insanlara şekil veren, yaratıcı tanrılardan biriydi. onun arkadaşları (partnerleri) heqet, neith ve sati’ydi.

khons: teb’in büyük triadlarının 3. üyesi (ailesi amen ve mut’la). khons ayın tanrısıydı.

onun hakkında en çok bilinen hikaye ; thoth’la senet denen eski bir oyun oynarken ışığının bir kısmına bahse girmiş. thoth kazanmış, ışığının bir kısmını kaybettiği için khons bir ay boyunca tüm ihtişamını gösterememiş ve batıp tekrar büyümek için beklemesi gerekmiş. karnak’taki çevrili olan tapınak ona adanmıştır.

   hicbisee   20.01.2008 02:38
   #824726
9.

pharoah: en eski zamanlardan beri mısır’da firavunlar tanrılar gibi tapılmışlardır; ra’nın oğlu, horus’un oğlu, amen’in oğlu... bu dönemde ve şehre bağlı olarak isimlendirilmiştir. firavunlara dualar ve adaklar adanması çok nadirdi. firavunun gerçek kültünü destekleyecek kanıt çok az veya yoktur. firavunlar tanrı babaları tarafından seçilmiş ve onlara benzetilmişlerdir.

ptah: memphis’te tapılıyordu. ptah evrenin yaratıcısı olarak görülmüş. öbür dünyada erkeklerin ruhlarının yerleşeceği vücutları şekillendirir.

başka mitlere göre ; thoth’un emrine çalışıyordu ve thoth’un açıklamalarına uygun olarak cennetleri ve dünyayı yaratmaktı. ptah sakallı takke giymiş, mumya gibi sarmalanmış, elleri ambalajdan çıkmış, elinde asa, ankh ve djed (denge, istikrar, sağlamlık işareti) tutuyor. çoğunlukla seker ve osiris’le birlikte tapılırdı, ptah-seker-ausar adı altında tapılırdı.sekhmet’in kocası ve nefertum’un babası (sonra da ımhotep’in babası) olduğu söylenir.

qebsenuef : horus’un dört oğlundan biri, qebsenuef mumyalanmış şahin başlı bir adam olarak betimlenmiş.

ölülerin bağırsaklarının koruyucusudur ve tanrıça selket tarafından korunurdu.

   hicbisee   20.01.2008 02:44
   #824741
 
reklamı kapat

yazdır