molla halil si ridi

1.

evliyânın büyüklerinden. tefsir, fıkıh, hadîs ve tasavvuf âlimi. ismi, halil bin hüseyin es-si'ridî el-ömerî el-kürdî eş-şafiî'dir. 1750 (h.1164) senesinde bitlis yakınlarında hizân'da doğdu. 1843 (h.1259) senesinde siirt'te vefât etti. kabri siirt'te olup, ziyâret edilmektedir.

   alzheimer   08.11.2009 02:58
   #1722769
2.

tahsîle başladığı sıralarda, babası molla hüseyin onu sofiyye-i aliyyeden olan büyük âlim erzurumlu ibrâhim hakkı hazretlerinin huzûruna götürdü. onun duâ ve teveccühlerine mazhar oldu. yaşadığı bölgenin âlimlerinden ilim öğrendi. en meşhûr hocası molla mahmûd behdînî hazretleriydi. babasının ilminden de çok istifâde etti.

   eussstas   20.01.2010 18:15 ~ 18:15
   #1872336
3.

babası aslen kûlatlıydı fakat siirt'e yerleşti. gâyet şefkat ve merhamet sâhibi bir zâttı. oğlu molla halil'in yetişmesine çok ehemmiyet verdi. bu sebeple onu kelpik'te hocası sûfî hüseyin efendiye teslim ederek, oğlu ile ilgilenmesini ve ona nasîhat etmesini ricâ etti. molla halil onun yanında bir seneye yakın bir müddet içerisindekur'ân-ı kerîmi ezberledi ve tecvide göre okumasını öğrendi. ilme çok meraklıydı.

   ramiz   06.09.2010 22:21
   #2152630
4.

molla halil crd 3.4 coupe

   ugokhan   06.09.2010 22:22 ~ 22:23
   #2152635
5.

molla halil si'ridî'nin babası çok cömertti. ilim ve takvâ sâhiplerini, sâlihleri severdi. kendisi yokken biri eve gelse, daha sonra onu arar bulur ikramda bulunurdu. ilimdeki başarısı ve uzun ömürlü olması için oğlum halil'e duâ et, derdi.bilâhare babası onu hizan âlimlerinin yanına bıraktı. mollahalil onlardan fıkıh okudu.hocası molla abdurrahmân belkî'den şâfiî fıkhından envâr ilehâfız-ı şîrâzî'nin dîvân'ını okudu. molla halil si'ridî, bu hocasını çok severdi. babası sonra onu, bitlis'te molla ramazan hazvînî'nin yanına götürdü. burada sarf ilminden bir mikdar okudu. sonra babası onu tillo'ya, oradaki velilerin, bu arada ibrâhim hakkı hazretlerinin yanına götürdü. onlardan, oğlu mollahalil'e duâ ve himmet buyurmalarını istedi. sözüne güvenilir kimselerden birisi şöyle anlatır: bu esnâda ibrâhim hakkı hazretleri mübârek elini onun sırtına uzatıp; "allahü teâlâ seni uzun ömür, çok ilim, sâlih amel ile rızıklandırsın." diye duâ etti. allahü teâlâ onun duâsı bereketiyle, ona uzun ömür, geniş ilim ve sâlih amel ihsân etti. 96 yıl yaşadı. sonra babası onu siirt'e bağlı halenzî köyünde molla mahmûd'un yanına götürdü. ondan mesâbîh kitabını okudu. sonra evine döndü. bir müddet sonra babası onu, bâzı arkadaşları ile vestân kasabasına gönderdi. burada sarf ilmini okumaya başladı. sarftan bir mikdâr ezberledi. sonra van'ın müküs kasabasına gitti. burada molla muhammed bin mollaahmed'in yanında molla îsâ isminde bir âlimin yazdığı nahv ile ilgili terkîb kitabını, şerh-ül-muğnî'yi, mantıktan hüsamkâtî'den bir mikdâr ezberledi. sonra bitlis'in hizan köyüne geldi. burada molla abdülhâdî'den mantıktan mukaddimât'ın hepsini okudu. arkasından hoşab'a gitti. buradahoşablı mollahasan'dan yine mantık ilminden, şerhuşşemsiye kitabını okudu. buradan cizre'ye gitti. şeyh ferruh'tan, akâid ilmine dâir olan şerh-ul-akâid ve hâşiyelerini okudu. tekrar hoşab'a döndü. molla abdüsselâm bîzenî'den edebî ilimlerle alâkalı olan muhtasar-ul-meânî kitabının bir kısmını okudu. döndükten sonra, bir kısmını mollahasan'ın, bir kısmını damolla ismâil'in yanında okudu. sonra imâdiye kasabasına gitti. burada mollayahyâ mervezî isminde pek zekî bir âlim vardı. cezire'den imâdiye'ye döndüğünde kendisinden başka kimseden okunmasını istemezdi. mollahalil si'ridî ondan mantıktan fenârî, kavl-ı ahmed hâşiyesi'ni kadâyâ (hükümler, önermeler) bahsinden sonuna kadar ve usâm-ül-vad' kitaplarını okudu. onun, kitaplarla ilgili hâşiyelerini (açıklamalarını) derledi. yine ondan istiâre risâlesi'ni ve hâşiyelerini okuyup tamamladı. sonra reîsül ulemâ olan imâdiye müftüsü mollamahmûd'dan ders alıp, ondan da mezun oldu.sonra hizan'a döndü. beş sene meydanmedresesinde ders verdi.babasının isteği üzerinesiirt'e geldi ve bir medresede ders vermeye başladı. otuz sene ders verdi. siirt'e geldiğinde talebeler onu hüsn-i kabûl ile karşıladı. etraftan talebeler ondan ders almak için geldi. on kadar oğlu ondan mezun oldu.

   ramiz   15.12.2010 21:19
   #2256157
6.

ders okutmakla berâber ilme karşı çok rağbeti olduğundan yine büyük âlimlerden ders almaktan, onlardan bir şeyler öğrenmekten geri kalmazdı.

   ramiz   31.03.2011 22:34
   #2327682
 
reklamı kapat

yazdır