muhammed seybani

1.

imâm-ı a'zam ebû hanîfe'nin talebelerinin en büyüklerinden. müctehid âlim ve velîlerden. ismi, muhammed bin hasan bin abdullah bin tâvûs bin hürmüz'dür. künyesi, ebû abdullah olup, benî şeybân'ın âzâdlısı olduğu için şeybânî nisbesiyle meşhûrdur. 752 (h.135)'de vâsıt şehrinde doğdu. 805(h.189)'de rey'de vefât etti.

   ramiz   29.03.2008 14:56
   #881940
2.

imâm-ı a'zam ebû hanîfe ile aynı soydan gelen muhammed şeybânî, küçük yaşta kur'ân-ı kerîm okumayı öğrenip, bir kısmını ezberledi. zamânının ilim merkezlerinden olan kûfe'ye giderek süfyân-ısevrî, abdurrahmân el-evzâî gibi hadîs âlimlerinden ders okudu. on dört yaşında iken imâm-ıa'zam ebû hanîfe'nin ders halkasına katıldı. ondaki ihlâsı ve samîmiyeti gören hocası, ona duâ ederek kur'ân-ı kerîmin hepsini ezberlemesini istedi. nihâyet çok kısa bir zamanda kur'ân-ı kerîmi ezberleyerek, imâm-ı a'zam'ın derslerine devâm edip, fıkıh ilmini öğrenmeye başladı. imâm-ı a'zam'ın vefâtına kadar dört sene ondan, vefâtından sonra da aynı usûl üzerine imâm-ıebû yûsuf'dan ders okudu. fıkıh ilminde yüksek dereceye ulaştı. bu hocalarından ve zamânındaki hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf öğrendi. fıkıh ilminde ihtisâs sâhibi olup, yirmi yaşındakûfe câmisinde ders okutmaya başladı. sonra medîne'ye giderek üç yıl müddetle imâm-ı mâlik'ten muvattâ'yı okudu; hadîs ve fıkıh tahsîl ederek kûfe'ye döndü.

   alzheimer   08.11.2009 03:46
   #1722874
 
reklamı kapat

yazdır