namik kemal

1.

bugun nazim hikmet varsa necip fazil varsa hepsi namik kemal sayesindedir. onun actigi yolda farkli fikirlerin tohumu atilmis,turk ulusu hur dusuncenin olusturdugu karakter ve edebiyatina kavusmustur.

   karanlikta   07.05.2006 23:09
   #4984
2.

ismi sık sık erotik fıkralarda geçen şahsiyet.

   doctorj   19.07.2006 23:19
   #13968
3.

<bkz: namı kemal>

   enigmatic   19.07.2006 23:25
   #13974
4.

<bkz: namık kemal lisesi>*

   cassini   19.07.2006 23:57
   #14019
5.

bel altı fıkralara konu olmasıyla da ünlüdür

   supervelet   20.07.2006 01:21
   #14064
6.

kabri geliboluya bağlı bolayır köyünde bulunmaktadır.

   dusersem hatirla   23.03.2007 09:19
   #280112
7.

namık kemal e isnad edilen fıkraların nedenini bir türlü anlamıyacağım lakin anladığım bir şeyler var sanırım.

ingiltere de hydepark da otururken ülkesinde ateşleyeceği vatanseverlik ve milliyetçilik tohumlarından bir gün gelecek atatürk çıkacak ve onun malta da sürgün gönlünü nirvanaya ulaştıracak. vatanperverlik öyle bir şeydir onun şansızlığı kendi iklimi açısından ilk ateşleyen olmasıdır bizim şansımız bizim iklimimiz açısından birilerinin ateşi bulmasıdır.osmanlı nın vakarlığından hiçte ödün vermedği asırlarda bunu yapma ise gerçekten takdire şayan ve vefaya layık bir aksiyondur.

namık kemal hürriyet kasidesinde yanılmıyorsam türk milleti için altın yere düşsede altınlığıdnan bir şey kaybetmez diyerek hem içinde bulunduğu durumu hemde en asil miliyetçilik duygularını çok açık bir şekilde ifade etmiştir.fikirleri odnan sonra gelenlere teoride ve harekette kılavuzluk etmiştir nitekim ittihat ve terakki namık kemal'in nihai erişisidir.

türk edebyatı nda ilk batılı anlamda roman olarak kabul edilen intibah edebi açıdan doyurucu değildir elbette;ama dönemin şartlarına bakıldığında büyük bir adım niteliğindedir.
genel hatlarıyla namık kemal türk devrim tarihinin yeri kesinlikle bilinen ve yadsınamayacak bir hareket adamıdır,eksen değiştirmeye cesaret etmiş ancak monarşilerde padişaha ait olan kudrete malik bir kafa adamıdır.

   tanuri   05.06.2007 10:58
   #449243
8.

belden aşağı fıkraların baş roldeki kahramanı.
<bkz: yaran fıkralar>

   seytanin avukati   05.06.2007 11:14
   #449271
9.

bel alti fikralarda adi gecmeyen, soz konusu fikralardaki nami kemal ile karistirilan sahsiyet.

21 aralık 1840'ta tekirdağ'da doğdu, 2 aralık 1888'de sakız adası'nda öldü.

asıl adı mehmed kemal'dir, namık adını ona şair eşref paşa vermiştir. babası, ıı. abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan mustafa asım bey'dir. annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi abdüllâtif paşa'nın yanında, rumeli ve anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. bu yüzden özel öğrenim gördü. arapça ve farsça öğrendi. 18 yaşlarında istanbul'a babasının yanına döndü. 1863'te babıali tercüme odası'na kâtip olarak girdi. dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865'te kurulan ve daha sonra yeni osmanlılar cemiyeti adıyla ortaya çıkan ittifak-ı hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. bir yandan da tasvir-i efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. gazete, yeni osmanlılar cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın sonucu 1867'de kapatıldı. namık kemal de istanbul'dan uzaklaştırılmak için erzurum'a vali muavini olarak atandı. bu göreve gitmeyi çeşitli engeller çıkarıp erteledi ve mustafa fazıl paşa'nın çağrısı üzerine ziya paşa'yla birlikte paris'e kaçtı.

bir süre sonra londra'ya geçerek m. fazıl paşa'nın parasal desteğiyle ali suavi'nin yeni osmanlılar adına çıkardığı muhbir gazetesinde yazmaya başladı. ama ali suavi'yle anlaşamaması üzerine muhbir'den ayrıldı. 1868'de gene m. fazıl paşa'nın desteğiyle hürriyet adı altında başka bir gazete çıkardı. çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, avrupa'da desteksiz kalınca, 1870'te zaptiye nazırı hüsnü paşa'nın çağrısı üzerine istanbul'a döndü. nuri, reşat ve ebüzziya tevfik beylerle birlikte 1872'de ibret gazetesini kiraladı. aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete hükümetçe dört ay süreyle kapatıldı.

namık kemal gene istanbul'dan uzaklaştırılmak için gelibolu mutasarrıflığına atandı. orada yazmaya başladığı vatan yahut silistire oyunu, 1873'te gedikpaşa tiyatrosu'nda sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara neden oldu. bu haberi ibret gazetesinin yazması üzerine o sırada istanbul'a dönmüş olan namık kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. bu kez kalebentlikle magosa'ya sürgüne gönderildi. 1876'da ı. meşrutiyet'in ilanından sonra istanbul'a döndü. şura-yı devlet (danıştay) üyesi oldu. kanun-î esasi'yi (anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 osmanlı-rus savaşı çıkınca ıı. abdülhamid'in meclis-i mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra midilli adası'na sürüldü. 1879'da midilli mutasarrıfı oldu. aynı görevle 1884'te rodos, 1887'de sakız adası'na gönderildi.

ertesi yıl burada öldü ve vasiyeti üzerine gelibolu'da bolayır'da bulunan gazi süleyman paşa'nın türbesinin bahçesine gömüldü.

ak mermerden oluşan mezarının planını tevfik fikret çizmiştir. birbirine zincirlerle bağlanmış sekiz kısa sütunla çevrili sandukanın üstü ve yanları geometrik motiflerle bezelidir.

namık kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. istanbul'a geldikten sonra eski ve yeni kuşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları encümen-i şuârâ'ya ve kimi divan şairlerine nazireler yazmıştır. şinasi'yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. bu dönemde özellikle yenişehirli avni, leskofçalı galib gibi şairlerden etkilenmiştir. şinasi'yle tanışmasından sonra şiirlerindeki içerik de değişmiştir. günlük konuşma dilinden alıntıların yanı sıra, o zamana değin geleneksel türk şiirinde görülmemiş olan "hürriyet kavgası", "esaret zinciri", "vatan", "kalb-i millet" gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doğrudan doğruya düşüncenin aktarılmasını amaçlayan bir tür "manzum nesir" oluşturmuştur. bosna-hersek savaşları, 93 savaşı gibi olayların yarattığı sonuçlar, onun yazdığı vatan şiirlerini etkilemiştir.

bu şiirlerin en tanınmışları arasında "vâveyla", "vatan mersiyesi", "vatan şarkısı" ve "hürriyet kasidesi" yer alır. namık kemal şiirleriyle şiir tekniğine büyük bir katkıda bulunmuş sayılmazsa da o günler için alışılmamış diri bir sesle konuşmuş olması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla türk şiirini divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır. bütün bu nitelikler onun vatan şairi olarak anılmasına yol açmıştır.

tiyatro türüne özellikle önem veren namık kemal, altı oyun yazmıştır. bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan vatan yahut silistire yalnız ülke için değil, avrupa'da da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir. magosa'dayken yazdığı gülnihal'de baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir. oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansür tarafından çıkarılmıştır. namık kemal yine magosa'da yazdığı akif bey'de, yurtsever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlaksal bir yorum da getirir. zavallı çocuk'ta görücü yoluyla evlenmeye karşı çıkar. on beş perdelik celaleddin harzemşah, namık kemal'in en beğendiği yapıtı olarak bilinir. oyun, moğollar'a karşı islam dünyasını koruyan celaleddin harzemşah'ın kişiliği çevresinde gelişir. bu yapıtta namık kemal, islam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergilemiştir.

namık kemal'in ilk romanı olan intibah 1876'da yayımlanmıştır. ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de intibah türk romanında bir başlangıç sayılabilir. eleştirmenler namık kemal'in bu romanda yüksek bir edebi düzey tutturamadığı görüşünde birleşirler. dört yıl sonra yayımladığı cezmi, tarihsel bir romandır. kırım şehzadesi adil giray'ın yaşadığı aşk ve cezmi'nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenlerle gelişen romanda, namık kemal'in tam anlamıyla avrupa romantizmi'nin etkisinde olduğu izlenir.

namık kemal'in yaşamı boyunca ilgi duyduğu alanlardan birisi de tarihtir. osmanlı imparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlattığı devr-i istila yayımlandığında büyük ilgi görmüştür. 1872'de çıkan evrak-ı parişan'da, selahaddin eyyubi, fatih gibi tarihi kişilikleri, barika-i zafer'de istanbul'un alınışını anlatır. ahmed nâfiz takma adıyla yayımladığı silistire muhasarası ve kanije, yine osmanlı tarihine ilişkin kahramanlık olaylarını ele alan kitaplardır. namık kemal'in, tarih konusunda en kapsamlı çalışması olan osmanlı tarihi'nde, hammer'in etkisinde kaldığı, yapıtın bilimsel olmaktan çok, eğitici değer taşıdığı konusunda görüşler ileri sürülmüştür. yarım kalan bu yapıtın ilk basımı ıı. abdülhamid tarafından yasaklanmıştır. 1975'te yayımlanan büyük islam tarihi adlı yapıtındaysa namık kemal, ibn haldun, ibn rüşd gibi yazarlardan yararlanmış olduğunu belirtmiştir.

namık kemal romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de türkiye'ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. en önemli eleştiri yapıtları tahrib-i harâbât ile takip'dir. eleştirilerinde canlı, dolaysız bir üslup kullanmıştır. tahrib-i harâbât, ziya paşa'nın harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. takip de yine aynı güldestenin ikinci cildini eleştirir. mukaddeme-i celal eleştirisinde namık kemal, batı edebiyatı ile doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur.

namık kemal gazeteci olarak da türk kültürü içinde önemli bir yer alır. döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır. bunlarda düzyazıdaki üstün yeteneğini ortaya koyduğu ve çok etkili bir üslup yarattığı kabul edilir.

   witchorexia nervosa   13.06.2007 04:49
   #464614
10.

<bkz: ali ekrem bolayir>

   witchorexia nervosa   13.06.2007 04:53
   #464619
11.

vatan şairi olarak bilinir. ve tanzimat edebiyatında ilkleri gerçekleştirmiş şahıstır.
<bkz: intibah >ilk romanımız.
<bkz: cezmi >ilk tarihi romanımız
<bkz: vatan yahut silistre> ilk sahnelenen tiyatro.

   coldplay49_74   27.10.2007 20:21
   #695512
12.

tiyatrolarını da yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum:
-vatan yahut silistre
-gülnihal
-celalettin harzemşah
-karabela
-akif bey
-zavallı çoçuk

   agyar   07.02.2008 17:50
   #855829
13.

atatürk'ün de ezbere bildiği en ünlü kasidesi...

hürriyet kasidesi

görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i osmaniyânız kim
muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gaflettennamık kemal

   farafirlo   07.02.2008 17:54
   #855835
14.

hürriyet kasidesi'nde bir kaç beyti vardır ki insanın milliyetçilik duygularını kabartır

felek, her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin
dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten


ne efsunkar imişsin sen ey didar-ı hürriyet,
esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

<bkz: hürriyet kasidesi>

   agyar   07.02.2008 17:55
   #855839
15.

vatan, millet konularına büyük özen göstermiş olan yazardır. tanzimat edebiyatı sanatçılarındandır. ayrıca türk edebiyatı'nda birçok ilke imza atmıştır.

vatan yahut silistre (tiyatro türünde) - sahnelenen ilk tiyatro oyunu.
intibah (roman türünde) - ilk edebi roman
cezmi (roman türünde) - ilk tarihi roman. (not: cezmi adlı romanını yazarken sürgüne gönderildiği için mevzubahis roman yarım kalmıştır.)

   gmnd   14.06.2008 15:01
   #946172
16.

dönemine ve o dönemde namık kemal'in durşuna bakıldığında çok rahatça anarşist * olduğunu söyleyebileceğimiz şairdir. padişaha ve rejime karşı olan kemal, önceleri yere göğe sığdıramadığı adına methiyeler yazdığı padişahları yerin dibine sokmuştur. daha sonraları yurt dışına çıkmakta * oradan eleştiri ve hakaretlerine devam etmektedir.

   peynir gemisi   17.10.2008 19:31 ~ 19:32
   #1058935
17.

üç kemaller diyarı olan tekirdag ilinde dogmus bir sairimizdir.yarın tekirdag'da dogumu sebebiyle tekirdag namık kemal şiir grubu tarafından namık kemal'i anmak adına bir program düzenlenecektir.katılmak isteyen gelsindir.

   hayalperestim   21.12.2008 02:03
   #1130902
18.

abdülhamid, amcası sultan abdülaziz döneminde gözden düşmüş olan namık kemal'i şura-yı devlet üyeliğiyle ödüllendirir ve anayasa hazırlama komisyonuna davet eder. namık kemal bunun karşılığında tehdit içerikli bir beyit yazıp ''iki defa tekrarlanan üçüncü defa niye olmasın ?'' demiştir. yani abdülaziz ve beşinci murad'ı nasıl tahtından indirdiysek, seni de öyle indiririz'' mesajı vermiştir. ve yine yazdığı bir beytin sonunda abdülhamid için ''allahın belası'' demiştir. bunun cezası ise ilginçtir, midilli mutasarrıflığına yani valiliğine getirilmiştir. namık kemal'in vasiyetinde rumeli fatih'i ve orhan gazi'nin oğlu süleyman paşa'nın yanına gömülmeyi istediği yazar. ve yine bu isteğini ''allahın belası'' dediği abdülhamid gerçekleştirmiştir. kabrin tüm masrafları da yine aynı kişi yani abdülhamid karşılamıştır.

çoğu aydının düştüğü hataya o da düşmüştür. haydi rahat uyu vatan şairi.

   olur yavru seviselim   15.02.2009 16:39
   #1198684
19.

“olursem gormeden millete umit ettigim feyzi
yazilsin sengi kabrimde vatan mahzun, ben mahzun”
mezar taşında bu beyitlerin bulunduğu vatan şairi.

   koylutolu   14.03.2009 02:17
   #1250237
20.

eserlerinden çok fıkraları bilinen insan.
vatan yahut silistre'yi kim yazdı? dersin kim? diye yanıt alırsın. namık kemal deyince haa o değil de sana bi' namık kemal fıkrası anlatayım derler. ha bir de masonmuş, görmedim öyle diyorlar, atatürk'ün ölümüne bu sebep olmuş filan.

   see can me war   14.03.2009 02:19
   #1250239

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır