sinan efendi

1.

istanbul velîlerinden. yanya'da doğdu. ismi yûsuf olup, babası şeyh yâkûb efendidir. 1581 (h.989)da vefât etti. tahsîlini istanbul'da yaptı. semâniye müderrislerinden şâh efendinin derslerine devâm etti. tahsîli sırasında akranları ile oyun ve eğlenceye meyledip canı ne isterse yapardı. babası her ne kadar ona tasavvuf ehlinin ve hallerinin tadını, hoşluğunu anlatıp, buna yönelmeye teşvik etse de dinlemezdi. kendi bildiğine giderdi. her iş zamânı gelince olur hükmünce, babası bir gün vâz ederken cemâate şöyle dedi: "kardeşlerim! bu fakirin sizlerden bir istirhamım var. ben duâ edeyim sizler de cân u gönülden âmin deyin. ola ki siz kardeşlerimin âmin demesi ve duâsı bereketiyleallahü teâlâ bu duâmızı kabûl buyurur. gönül meyvem olan evlâdım sinân'a rahmet nazarıyla bakar da ona tövbe nasîb edip, âbidler ve sâlihler arasına katılmasını ihsân eder." dedi.sonra gönülden duâ etti. cemâat de içli bir sadâ ile âmîn dedi. şartları ile yapılan bu duâ kabul olunmuştu. o sırada sinan efendi oraya geldi.tövbe edip tasavvufa yöneldi. bu hususta çok gayret gösterdi.babasının terbiyesinde yetişip kemâle erdi. hilâfet verildi. istanbul'da balat'ta ferruh kethüdânın yaptırdığı zâviyeye tâyin edilip, insanları irşâd etmekle, doğru yolu anlatmakla vazîfelendirildi.

   ramiz   07.08.2008 12:39
   #996055
 
reklamı kapat

yazdır