tahrim

1.

haram kılma, yasak etme. mahrum bırakma.

   alzheimer   06.11.2009 04:39
   #1718009
 
reklamı kapat

yazdır