vicdani ret

1.

askerlik görevini(!) yapmak istemeyenlerin savunduğu düşünce . bunun için aihm ' e başvuran vicdani redci birisi ( adını şimdi hatırlamıyorum ) hapis yatmıştır . kanımca doğru bir düşüncedir , sonuçta bu hiçbir şekilde görev olmamalıdır.

   aceshigh   29.07.2006 23:05
   #19117
2.

haklılık payının olduğunu düşünenlerin fazla olduğunu bilmemekle birlikte adı mehmet tarhandır ve bkz mehmet tarhan dyeceğim bu durumda saygılar <bkz: mehmet tarhan>

   ederlezi   29.07.2006 23:07 ~ 26.12.2006 13:57
   #19124
3.

bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda askerlik hizmetini reddetmesidir. vicdani ret düşüncesi geniş anlamda ilk olarak 19. yy.da ortaya atılmış, 20. yy.ın başlarında ı. ve ıı. dünya savaşları sırasında taraftar bulmuştur. savaş karşıtlarının uzun mücadeleleri sonucunda, vicdani ret hakkı günümüzde birleşmiş milletler insan hakları komisyonu ve avrupa parlamentosu tarafından temel insani hak olarak kabul edilmiştir.

türkiye'nin jeopolitik, stratejik surumundan dolayı henüz tanınmayan vicdani ret için başta savaş karşıtları http://www.savaskarsitlari.org/ olmak üzere çeşitli grupların çalışmaları sürmektedir. tabi ki bu çalışmaların bir muz cumhuriyetinde yankı bulup sonuç vermesi oldukça zordur.

   exnihilo   29.08.2006 06:11
   #26974
4.

askerlik yapmayı reddetme durumu.
sadece zihinde belirtilen kural, şimdiye kadar adam gibi vicdanı ret hakkını kullanabilen görülmemiştir. deneyenlerin ise hayatı, kurum tarafından zehir edilmiştir.

edit: tdknın, sık sık vicadani red şeklinde ki yazım hataları ile boğuşmakta olduğu kelime öbeği
http://www.tdk.gov.tr
tdk'ya güvenmeyip google amcaya sorduk
vicdani ret için 101.000 sonuç, vicdani red için 75.700 sonuç getirdi.
gerçektende baya sık yapılan bir hataymış.

   pardon   25.10.2006 00:54 ~ 02.07.2007 16:11
   #88357
5.

vicdani ret; kişinin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmeyi ret etmesidir. türkiye'de yasal olarak tanınmıyor, fakat birçok avrupa ülkesinde bir hak olarak tanınıyor, vicdani retçiler sivil hizmet alanlarında istihdam ediliyor. *

kısacası vicdani ret yapınca yan gelip yatamıyor kimse. sadece savaş eğitimi almıyor kamu yararuna bir yerde çalışıyorsun.

   flam   25.10.2006 01:18
   #88389
6.

"bm insan hakları komisyonu: insan hakları evrensel bildirisi'nin ve medeni ve siyasi haklar sözleşmesi'nin 18. maddelerinin, düşünce özgürlüğüyle din ve vicdan özgürlüğünün meşru kullanımına uygun olarak herkesin vicdani nedenlerle askeri hizmete karşı çıkma hakkı olduğuna dikkat çeker"

"ermenistan da avrupa konseyi üyesi olma yükümlülüğünün gereği olarak 1 temmuz 2004'ten itibaren alternatif hizmet yasasını uygulamaya başladı. avrupa konseyi üyesi olan 46 üye devletten türkiye ve azerbaycan bu yükümlülüğe uymadılar."

kişilerin silahlı kuvvetlerde hizmette bulunmayı ve silah taşımayı reddetme haklarının bulunduğu düşüncesi 20. yüzyılın yarısında ortaya çıktı ve geniş çapta kabul gördü. zamanla güçlenen bu düşünce bazı ülkelerde zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması uygulaması ile aynı zamana denk düştü. ingiltere, almanya, irlanda, hollanda, belçika, fransa, lüksemburg, ispanya, malta ve slovenya zorunlu askerlik hizmetini kaldırarak profesyonel orduya geçtiler. son olarak çek cumhuriyeti ve macaristan da zorunlu askerliği kaldırdı. zorunlu askerliği kaldırmayan ülkelerde ise mutlaka askerliği vicdani nedenlerle yapmak istemeyen insanlara sivil hizmet yapma seçeneği getirildi. avusturya 7 ay askerlik hizmeti karşılığı 11 ay kamu hizmeti, danimarka 4-12 ay arasında değişen askerlik hizmeti karşılığı 4-13 ay kamu hizmeti, isveç 7,5 ay askerlik hizmeti karşılığı 7,5 ay kamu hizmeti, finlandiya 180 gün askerlik hizmeti karşılığı 395 gün kamu hizmeti, estonya sekiz ay askerlik hizmeti karşılığı 11 ay kamu hizmeti seçeneği tanıdı. ermenistan da avrupa konseyi üyesi olma yükümlülüğünün gereği olarak 1 temmuz 2004'ten itibaren alternatif hizmet yasasını uygulamaya başladı. avrupa konseyi üyesi olan 46 üye devletten türkiye ve azerbaycan bu yükümlülüğe uymadılar. yunanistan da l997'de vicdani red itirazında bulunanlara 8,5 ay askerlik hizmeti karşılığı 13 ay kamu hizmeti seçeneğini getirdi. güney kıbrıs da bu olanağı tanıdı.

vicdani red hakkı
vicdani red kişinin ahlâki tercih, dini inanç, felsefi görüş ya da politik nedenlerle askeri eğitim ve hizmette bulunmayı, silah taşımayı ve kullanmayı reddetmesidir. tüm bu red nedenleri vicdani neden olarak kendisini gösterir. bu nedenle bu hak doğrudan doğruya vicdan ve din özgürlüğünün kullanımıyla ilgilidir. 2000 yılının nisan ayında bm insan hakları komisyonu l998/77 nolu kararında belirtilen ilkeler uyarınca oylamaya başvurmadan 2000/34 nolu kararı kabul etti. bu kararla insan hakları evrensel bildirisi ve medeni ve siyasi haklar sözleşmesi'nde yer alan düşünce özgürlüğü ile vicdan ve din özgürlüğünün meşru kullanımına uygun olarak, kişilere vicdani nedenlerle askeri hizmete karşı red hakkı tanındı. bm insan hakları komisyonu, ölüme neden olabilecek güç kullanmayı zorunlu kılmanın vicdan özgürlüğü ile din ve inançlarını yansıtma hakkıyla çatışacağını karara bağlayarak, vicdani reddi bir hak olarak kabul etti. komisyon, bu hakkı insan hakları evrensel bildirisi'nin ve medeni ve siyasi haklara ilişkin milletlerarası sözleşmesi'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü düzenleyen 18. maddelerine dayandırdı. bm insan hakları komisyonu ayrıca bu haktan yararlananların ileri sürdükleri nedenlerden ve özel inançlarından dolayı ayırımcılığa uğratılamayacaklarını ve askeri hizmeti yerine getirmeyenler ile getirenler arasında da ayırımcılık yapılamayacağını karara bağladı. komisyon, aşağıda belirtilen kararıyla vicdani reddi bir hak olarak tanıdı:
1. insan hakları evrensel bildirisi'nin ve medeni ve siyasi haklar sözleşmesi'nin 18. maddelerinin, düşünce özgürlüğüyle din ve vicdan özgürlüğünün meşru kullanımına uygun olarak herkesin vicdani nedenlerle askeri hizmete karşı çıkma hakkı olduğuna dikkat çeker.
2. bazı devletlerin vicdani red vakalarını, soruşturma yürütmeksizin kabul etmesinden memnuniyet duyar.
3. bu tür bir sistemi benimsemeyen devletleri, vicdani red iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptayacak bağımsız ve tarafsız bir karar organı oluşturmaya, bunu yaparken ileri sürdükleri nedenlerden ve özel inançlarından dolayı vicdani red itirazında bulunanlar arasında ayırım yapmamaya davet eder.
4. askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ve böylesi bir kararın henüz alınmadığı devletlere, vicdani red itirazında bulunanlara itiraz gerekçeleri ile uyumlu, savaşçı değil sivil nitelikte, kamu çıkarına yönelik ve cezalandırıcı olmayan alternatif hizmet imkanları sağlamaları yönündeki tavsiyesini hatırlatır.
5. devletlerin, vicdani red itirazında bulunanları askeri hizmetlerini yerine getirmemelerinden dolayı tekrar tekrar cezalandırmaktan ve hapis cezasına maruz bırakmaktan kaçınmaya yönelik tüm tedbirleri almaları gerektiğini vurgular, devletin hukuk ve ceza sistemi uyarınca, daha önce suçlu bulunduğu ya da beraat ettiği bir suç nedeniyle hiç kimsenin, tekrar cezalandırılmaması ya da sorumlu addedilmemesi gerektiğini hatırlatır (...)."
avrupa konseyi, bm insan hakları komisyonu kararı doğrultusunda vicdani red hakkını tanıdı. avrupa konseyi'nin, zorunlu askerliği kaldıran üye ülkeler dışında kalan tüm üyeleri (türkiye ve azerbaycan hariç) bu hakkı tanıdılar. vicdani red hakkını kabul eden ülkelerde, bu hakkı kullanmak isteyenlere askerlik hizmetine karşılık askerlik süresinden biraz daha uzun sürelerle sivil hizmette çalışma seçeneği sunuluyor. hastanelerde, çocuklar ve engellilere hizmet veren kurumlarda, hükümet dışı örgütler ya da hükümetler arası örgütlerde çalışma gibi. bu ülkelerde vicdani red hakkının kullanılma sürecinde kişinin bu karara nasıl vardığını, bu inancının yaşamını ne yönde etkilediğini ve bu inancın askeri hizmetle nasıl çatıştığını açıklaması istenir. isviçre ve bulgaristan'da bu kararı çalışma bakanlığı'na bağlı bir komisyon, hırvatistan'da ise adalet bakanlığı veriyor. total olarak askerlik hizmetini reddedenler ise hiçbir alternatif hizmeti kabul etmiyorlar. söz konusu kişiler militarizm denince salt askerliği değil, toplumsal yaşamın ve ilişkilerin özüne sirayet etmiş olan tüm hiyerarşik ve ayırımcı ilişkiler ağını kastediyorlar. bu nedenle total olarak itirazda bulunanlar bakımından zorunlu askerliğin kaldırılması önem gösteriyor.

türkiye'de durum
türkiye bu konuda ermenistan, yunanistan, güney kıbrıs gibi ülkelerden geride, azerbaycan ile aynı durumda bulunuyor. avrupa konseyi geçen yıl bu konuda türkiye'ye tavsiyede bulundu.türkiye'de halen vicdani red itirazında bulunup tutuklu olan ve dört yıl hapse mahkum edilen mehmet tarhan'ın durumu avrupa konseyi hukuk ve insan hakları komisyonu'na taşındı.yine vicdani red itirazında bulunan yunus erçep'in durumu avrupa insan hakları mahkemesi'ne götürüldü ve yapılan başvuru kabul gördüğünden, türkiye'nin mahkum edilme olasılığı güçlü. türkiye'de vicdani red itirazında bulunan 70 kişi ve yine yehova şahidi olan 20 kişi bulunuyor. bu kişilerden askerlik hizmetine alınanlar askeri hizmeti reddettiklerinde askeri mahkemelerde yargılanıp, askeri ceza kanunu'nun emre itaatsizlikte ısrar suçunu düzenleyen maddesi zorlanarak ağır yaptırımlara uğratılıyorlar. türkiye'de yaşanan bu durum hukuka ve insan haklarına aykırıdır. vicdani red hakkı doğrudan doğruya vicdan ve din özgürlüğünün kullanımıyla ilgili bir haktır. türkiye bu insan hakkını uyarılmadan tanıma basiretini göstermelidir.

http://www.savaskarsitlari.org

   gajo   11.04.2007 11:05
   #316755
7.

askerlik bir vatan borcudur. götü yemeyen gidip kanadada yaşamalıdır. vicdani retçi şahıs ise bu ülkedeki türk askerin önemini düşünmeli, askerin olmadığı zaman anasının yada kız kardeşinin rumlar tarafından nasıl* taciz edileceğini hayal etmelidir.

   alttirevenokta   11.04.2007 11:08 ~ 11:09
   #316758
8.

bir insanın askere gitmeme hakkına sonuna kadar katılırım. psikolojik sorunu olabilir, cinsel kimliği farklı olabilir kendini gerçek anlamda bu göreve hazır hissetmeyecek durumda olabilir vs. vs.... fakat bunu dönek ve kahpe bahaneler ardına saklıyorsa işte o zaman işin altında başka şeyler vardır. ben eminim ki çok büyük bir savaş çıksa ortalık kaos ortamına dönse silahlı kuvvetlerimize karşı silah kuşanıp çıkacak kişiler bu vicdani ret bahanesi altına saklanan kişiler olacaktır.

şimdi, askerliği vatan nefreti yüzünden yapmayı düşünmeyen kişiler ise vicdani ret gibi özgürlük hak hukuk gak guk palavralarıyla dönek ve korkakça kirletmeyi düşünmesinler bu kurumu. ya çıkıp delikanlı gibi "evet ben bu vatanı sevmiyorum onun için vatanın silahlı kuvvetlerine hizmet etmek istemiyorum" desin ya da diyemiyorlarsa askeri gidip delikanlı olmayı öğrensinler! illa vicadi ret gibi entel söylemlerle göz boyama niyetindelerse pembe tezkere alsınlar o daha kolay olur.

evet insan bir bireydir. kendi hak ve yaşama özgürlüğüne sahiptir. bu özgür irade çerçevesinde bulunduğu vatanın kimliği altında yaşayıp vatanın bütün nimetlerinden faydalanıp sonra vatanı bölmek için uğraşmak yerine amacına hizmet ettiği kimliğin altında yaşamak için uğraşması daha mantıklı olmalıdır. evet askerlik yapmak zorunda değilsin ama o zaman git askerliğini yapacağın bir vatan bul kendine. bu ülkede yaşayıp sinsi sinsi işlerle vatanın askeri gücüne saldırmak o savunulan özgürlük haklar vs gibi kavramların hepsine birden tecavüz etmektir.

tekrar ediyorum eğer bir genç çıkıp bana delikanlı gibi "ben bu vatana hizmet etmemek için askerlik yapmak istemiyorum" derse helal olsun der elini sıkarım arkamı döner giderim. ama allah korusun allah hiç kimseye öyle günler yaşatmasın bir savaş çıktığında silahlarımızı kullanmak zorunda kaldığımız zaman o zaman vatanımı korumak için elini sıktığım adamı bulur delikanlılığını iade ederim. ya da o bana iade eder. neyse işte...

<bkz: hem cüküm olsun hemde donuma değmesin >
<bkz: adamin gotunden kan alirlar kamil kan >


edit-eksi oy mu? canın sağ olsun. zira umrumda değilsin.

   olma digerleri gibi   11.04.2007 11:34 ~ 12:02
   #316809
9.

askerliği canilik olarak gören, zora gelemeyen, vatan savunmasının vatan severlikle alakası olmadığını düşünen, bir seferberlik durumunda ilk fırsatta soluğu başka ülke alacak olan, metrosexüel erkek davranışı.

savaş karşıtlığıyla alakası yoktur lakin türkiye emperyalist emelleri olan bir ülke değildir.

<bkz: her türk asker doğar>
<bkz: vatan sana canım feda>

   no turkish girl   11.04.2007 16:02
   #317419
10.

vicdani ret korkaklıktan, şerefsizlikten, ibnelikten öte (pembe tezkere lafları dönmüş yukarda biraz, ondan bahsediyorum.) bir seçimdir. bir insan kim olursa olsun öldürmeyi, silah tutmayı, yaralamayı, kanatmayı istemiyorsa, ona bunu dayatmak kimsenin hakkı degildir.

korkak dediginiz insan (mehmet tarhan oluyor bu.) görüşleri dogrultusunda onca işkenceye katlanıp, onca zaman hapis yatıyorsa, göt korkusundan askere gidenlerden onlarca kat daha cesurdur.

kimsenin bir başkasının eline silah tutuşturup bir digerini öldürtmeye hakkı yoktur, olmamıştır. savaş artık insanların yüreginde degil, cüzdanında dönüyor, kelle başına para alıyorlar üzerimizden.

ırak'daki türk askerleri ne de güzel savundular vatanımızı, degil mi?

   somnus   18.05.2007 19:08
   #404898
11.

gecen bakkala girdim , bi kola bi cips bi de sakız aldım ,
geldım kasaya , 4 lira 25 kurus dedi bakkal amca ,
ben vicdani redciyim ,hesap odemeye hayır falan dedim , yemedi.


otobuse bindim ,bilet dedi , yok dedim bilet ,
ben vicdani redciyim ,yine yemedi..

lan gotu boklu otobuse bıle bıletsiz binemezken ,uzerınde yasadıgın ,ekmegini yiyip ,suyunu ıctiğin ülke icin nasıl birşeyler yapmazsın ?

herseyın bı bedelı yok mudur ? hıyar..

oldu canım ,ben vıcdanı redcıyım ,ben cukubik kokomel'im ,ben zuttiri kokolayım , şu anda gelemıcem askere ama biz sizi ararız

ne lan bu ? cocuk oyuncagı mı ?

orada ınsanlar pkk bokuna olurken ,ben reddettim sekerim ,gelemiyorummm..

oldu canım , ara beni!

   faten   18.05.2007 19:16
   #404913
12.

vicdani retle ilgili bilinmesi gereken şeylerden biri de şu olmalıdır ki* askerlikten kaçıp 18 ay yan gelip yatmayı vadetmedigidir, -çogunlukla uzatılmış bir süreyle- kamu hizmetiyle görevlendirilir vicdani retçiler, 18 ay askerlik yerine 20 ay kamu hizmeti gibi.

ayrıca, otobüs biletinde örneginde oldugu gibi, hepimiz vergilerimizi kuruşu kuruşuna ödeyen insanlarız sanırım, yanılmıyorum dimi?

bunun kaytarmaktan çok, "öldürmek istememek", "vatanına başka şekilde hizmet etmek istemek" olarak algılanması yerinde olacaktır.

   somnus   18.05.2007 19:20
   #404918
13.

askere giden kaç kişi insan öldürmüştür. kan mı tutuyor sizi ? diyesi geliyor insanın. gidin patates soysanız da yeter. onu da reddersiniz siz gerçi.

<bkz: ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum>

   no turkish girl   18.05.2007 19:50
   #404968
14.

genel olarak kişinin askere gitme zorunluluğunu reddetmesi buna karşı çıkması olarak izah edilebilir , ülkemizde de fazla olmamakla beraber örnekleri bulunmaktadır.

alıntıdır;

"askerliği reddetmek ve yapmak istememek, hiçbir özel nedeni gerektirmeyen apaçık bir talep ve haktır. kişiyi silahlı eğitime zorlamak, onun özgür iradesini körelterek ölmeye ve öldürtmeye mecbur kılmak, insan onurunun ve değerinin apaçık bir şekilde ayaklar altına alınmasıdır ve asıl hesabı verilmesi gereken budur..."

perihan mağdenin konuyla ilgili yazısı için;
http://www.bianet.org/2006/06/07/80091.htm

   protagonist88   13.06.2007 00:01
   #464224
15.

postal yalayıcıların ölümüne korktukları kavram.

   ironick   13.06.2007 00:05
   #464236
16.

askerliğin olası savas eğitimi olduğunu, askerlikte insan öldürmenin öğretildiğini göz önünde bulundurulursa her insanın koyabileceği doğal bir tepkidir.
hayatında hiç tanımadığın bir insanı öldürmenin, yaşamını elinden almanın mantıksızlığına karsı duruştur. savaşa karşıyız der çoğu insan, peki bunun eğitimine karsı olanlara neden korkak muamelesi yapılır? unutulmamalıdır ki bes ay askerlik yapmak çok daha kolaydır, dört yıl hapis yatmaktan. vicdani ret kişiseldir, ancak cezası vardır*

   mojopin   01.07.2007 20:33
   #514101
17.

<bkz: mantıki red>

   abdulfelek tarsusi   01.07.2007 20:35
   #514103
18.

kutsal vatan kavramından bihaber olanların türkiye'de de olmasını canı gönülden istedikleri kavram.
askerlik adam öldürmekmiş, savaş eğitimiymiş, buna karşı olanlar reddebilirmiş, bu normalmiş falan filan..
savaş eğitimidir, adam öldürmeyi öğretmektir evet aynen öyle.
öyle de anlamadığım askere gidince sana git amcanın oğlunu mu öldür diyorlar?
git vatan haini teröristi öldür, git bu vatanın bütünlüğüne kastedeni, özgürlüğüne kastedeni öldür diyorlar. yarın öbür gün sana ve topraklarına tecavüz etmeye kalkacaklara karşı hazır ol diyorlar.
hani olur da türkiye sağa sola amerika gibi saldıran bir ülke olur o zaman anlarım belki ben adam öldürmem yaklaşımını.
ama diyorsanız ki benim canım tatlı, ben ne haini öldürürüm ne kendi kıçımı riske atarım. o zaman eyvallah derim bende. eyvallah da bu sefer de çıkıp ortaya hamasi vatan-millet-sakarya nutukları atmayacaksın kardeşim.
<bkz: tutarlı ol, canımı ye>,
<bkz: bsg>.

bir de merak ediyorum o savaş tehditi yaşamayan, ülkesinde gayet güzel komşuluk ilişkileri olan, terör tehtidiyle ciddi anlamda tanışmamış, dünya ülkelerini sömürdüğü için gayet müreffeh yaşayan tuzu kuru avrupa ülkeleri yarın öbür gün bir savaş tehtidiyle karşı karşıya kalırsa vicdani ret falan tanıyacak mıdır, tanımayacak mıdır?

   yanessar   01.07.2007 22:00 ~ 09.07.2007 09:55
   #514242
19.

her insanı bu vatana sadece asker olarak görev yapmaya zorlayan orta çağ mantığına karşı duran kavram.vatana hizmet esasdır fakat bu sadece askerde olduğu gibi mantığı bir yere bırakarak hayatı pause alarak körükörüne bağlanarak olmamalıdır.örneğin tıp okuyan bir öğrenci askerlik süresi kadar ücretsiz olarak devlete hizmet etmelidir.aynı şey diğer meslek guruplerı içinde geçerli olmalıdır.bu şekildeki ilişki her iki tarafada fayda sağlayacakken insanları hayatının en verimli yıllarında vatan borcudur diye dağlara çıkarmak ne kadar doğrudur tartışılır...

<bkz: bilime yatkın olan insana patates soyduran adamda patates kadar beyin olmaması sorunsalı>

   seytanin avukati   01.07.2007 22:26 ~ 22:38
   #514283
20.

her zaman savunup arkasında duran insanların olduğu gibi anlamayıp karsı çıkanların da olacağı, doğru ya da yanlıs'ın göreceli olduğunu düsündüğümüzde ve ne açıdan ahlaki ne açıdan iyi veya kötü olduğu tartısmaya açık olan, olmasa bile doğru veya yanlıs olduğu konusunda kesin bir cevap verilemeyecek olan kavram.
amerika ırak ı vurdu, bunu yapan amerikalı askerler, ıraktaki insanlar amerikayı bölmeye çalıstığı için mi yaptılar. tabi ki hayır. yada bu insanlar amerikadakilerin özgürlüğünü mü kısıtlamaya çalıstı? e hayır?!...
at gözlükleriyle değil genis açıdan bakmak gerekir olaylara. herkesin vicdani retçi olması demek savasacak kimsenin olmaması demektir. ütopik mi? sanmıyorum.

   mojopin   01.07.2007 22:33
   #514303

12345  

 

sayfa

 / 5 

reklamı kapat

videolar

görseller

yazdır