yusuf nebhani

1.

son asır islâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyâdan. ismi yûsuf bin ismâil'dir. nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849 (h.1265) senesinde hayfa’da eczim köyünde doğdu. 1932 (h.1350) senesinde beyrut'ta vefât etti.

küçük yaşından îtibâren ilim tahsîline başlayan yûsuf nebhânî, 1866-1872 seneleri arasında kâhire’deki meşhûr câmiü’l-ezher üniversitesinde yüksek din ilimlerini tahsîl etti. ayrıca zamânın büyük âlimlerinden ilim öğrenip, icâzet aldı. câmiü’l-ezher’i bitirdikten sonra 1874 senesinde kâdı tâyin edildi. şam’da kâdılık, beyrut’ta hukuk mahkemesi reisliği yaptı. beyrut’ta yerleşerek uzun yıllar kâdılık vazîfesinin yanında çok kıymetli eserler yazdı. musul, haleb, diyarbakır, şehrezûr, bağdât, samarra, kudüs veistanbul gibi beldeleri gezdi. gittiği yerlerdeki âlim ve velîlerle sohbetlerde bulundu.

   eussstas   18.01.2010 01:39
   #1862108
2.

zamânın büyük velîsi seyyid fehim arvâsî hazretlerinin hac yolculuğu sırasında, onu ziyâret edip elini öptü. bereketli sohbetinde bulunup istifâde etti. 1892 senesinde hicaz’a giderek hac vazîfesini yerine getirdi. mübârek ve mukaddes makamları ziyâret etti. senelerce medîne-i münevverede kalıp incelemelerde bulundu. orada bulunduğu sırada vehhâbîlerin eshâb-ı kirâmın, âlim ve velîlerin kabirlerine ve onların yaşayışlarına karşı olan tutumlarını inceleme fırsatı buldu. yazdığı şevâhidü’l-hak kitabında ibn-i teymiyye’nin ve vehhâbîlerin bozuk fikir ve inanışlarını reddetti. bu eserinde ayrıca eshâb-ı kirâmın üstünlüklerini, hazret-i muâviye ile amr bin âs hazretlerinin yüksekliklerini ve islâmiyete olan hizmetlerini anlattı. câmiü’l-ezher üniversitesi profesörlerinden allâme şeyh ali muhammed beblâvî mâlikî, allâme şeyh abdurrahmân şerbînî, şeyh ahmed hüseyin şâfiî, şeyh ahmed besyânî hanbelî, ârif allâme süleymân şübrâvî, şeyh abdülkâdir râfiî, mısır başmüftüsü allâme bekrî muhammed sadefî, müderris muhammed abdülhay kettânî idrîsî fâsî, allâme seyyid ahmed bey şafiî, allâme şeyh saîd-i mûcî, allâme şeyh muhammed halebî ve daha pekçok ehl-i sünnet âlimleri, yûsuf nebhânî’nin yazdığı şevâhidü’l-hak kitabını beğenmişler, uzun yazıları ile övmüşlerdir.

   ramiz   07.02.2010 15:35
   #1921147
 
reklamı kapat

yazdır