ziraat bankasi

1.

ülkemin en sorunlu bankalarından.yine de ayın 7 si dedim mi koşa koşa varırız yanına kredileri almak için.

   maliyeci   12.09.2006 20:59
   #40890
2.

türkiye devletinin elinde kalan tek bankadır. <bkz: göte gelmek>

   minare   12.12.2006 12:55
   #140522
3.

herşeyini fintek denen kuruluşa bırakmış iğrenç bi programı olan banka.
<bkz: fintek>

   rohanrhu   25.08.2007 06:46
   #632499
4.

sadece kredileri almak için bankamatiğine uğradığım bankadır.
zira bazen kredileri ayın 6 sında 18.00 den sonra yatırdıkları da olmuştur.

   papaversomniferum   25.08.2007 09:39
   #632535
5.

son derece suratsız bir personele sahip bankadır.

   allegory   13.11.2007 20:44
   #722649
6.

seçimlerden tam bir hafta önce yoğun reklam olayına giren büyük banka.

   dalecavase   13.11.2007 21:35
   #722718
7.

her sene öğrencilere* büyük işkenceler çektiren zavallı banka. 1 hafta hangi şubeden veriliyorsa o şube illallah ettirir. öğle yemeği saatine yarım saat kala paydos ederler, öğleden sonra işe yarım saat geç başlarlar. orada bekleyen yurdum öğrencisi de ya soğuktan donar, ya da sıcaktan kavrulur.

çalışanların keyfi iyidir. çok da rahattırlar. eğer bankada hesabınız varsa ve yüklü miktarda bir mebla para gelecekse paranın gelmiş olduğunu bildiğiniz halde size paranın yatmadığını pişkin pişkin söyler, bir de o parayı günlük faize koyar, kendi paranızdan, alın terinizden para kazanır. bunlara şikayet edileceği söylendiğinde de bir paniğe kapılınır ve "aa ben görmemişim. durun gelmiş paranız." derler.

   tiki avcisi   13.11.2007 21:40
   #722731
8.

1863 yılında kurulmuştur. türkiye'nin en eski ve yaygın bankasıdır. %100'ü devlete/hazineye ait olan tek bankadır. bu nedenle unvanında türkiye cumhuriyeti yazan tek (merkez bankasındaki tc sonunda "i" harfi yazılmadan türkiye cumhuriyet şeklindedir) bankadır. zaten bu nedenle özel bankalarda kuzu kuzu saatlerce bekleyen yurdum insanı, ziraat bankasına gelince kükreyen aslana dönüp ortalığı yıkmaktadır. çünkü bu bankanın onun olduğunu bilmektedir. türkiyenin ilk ve tek bankacılık okuluna sahiptir. 2001 yılından sonra çok yol kat etmiştir. şu an itibariyle özel bankaların sunduğu hizmetlerden neredeyse sunmadığı hiçbir hizmet bulunmamaktadır. yasal engellerin kalkmasından itibaren reklam vermeye başlamıştır. reklamlarının seçimle ilgisi bulunmamaktadır; çünkü yasaktı. yine yasal engellerin kalkmasından itibaren geçen seneden başlayarak her sene almayı taahhüt ettiği 1000'er yeni personel ile yaş ortalaması giderek gençleşmeye başlayan/gençleşecek bankadır. 2006-2007 toplam personel alımı 2000 kişidir. personel kalitesinin arttırılması da bu pırıl pırıl gençlerin işe alınmasıyla muhakkak suretle çözülecektir. tabii ki bunun biraz zaman alması da doğaldır. yüklendiği sosyal sorumluluk ve zorunlu vazifelerden ötürü gerçekleştirmeye çalıştığı ticari bankacılıktan ötürü yerilmekten ziyade takdir edilmesi gereken bir bankadır. çünkü hiçbir özel banka bir yandan 65 yaş maaşı, bir yandan çiftçi desteklemelerini, bir yandan tüm emekli maaşı ödemelerini, bir yandan öğrenci kredilerini ve sosyal yardımlaşma paralarını öderken diğer yandan ticari/bireysel müşterilerine bu derece hizmet veremez.

ziraat bankası tarihçesi

15 ağustos 1888’de menafi sandıkları’nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak ziraat bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan menafi sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.

19. yüzyılın ilk yarısında osmanlı imparatorluğunda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. o dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak yaratma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu. bundan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı.

sözü edilen kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine tefeci veya murabaha kredileri denilmekteydi.

o sıralarda günde 1 para hesabıyla yıllık %900'lere varan bir faiz söz konusuydu. dolayısıyla borçlarını ödemekte son derece zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce bu kişilere satmak zorunda kalmaktaydı.(selem usulü)

ezilen çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi dönemin gazetelerinde ve resmi ağızlarda yer bulmaya başlamıştı.

o dönemde osmanlı imparatorluğu'na bağlı yugoslavya'nın niş kenti valisi olan mithat paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının yanı sıra, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık olmuştur.yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği, ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, mithat paşa öncülüğünde, devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına "memleket sandıkları" denilen organizasyon milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir.

mithat paşa 1863 yılında pirot kasabası'nda kurduğu ilk memleket sandığını oluştururken türk gelenekleri arasında zaten varolan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir.

1867 yılında "memleket sandıkları nizamnamesi" nin yürürlüğe girmesiyle osmanlı devleti'nin her yanında sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.

ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar memleket sandıkları'nın etkinliklerini azaltmıştır. sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883'te aynı amaçlar doğrultusunda "menafi sandıkları"nı kurmuştur. menafi sandıklarına geçilmesiyle, idare yeniden düzenlenmiş, kayıt ve muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanmış ve merkezi hükümetin doğrudan denetimine tabi tutulmuştur.

bu yeni yapılanma, sandıkların idaresine nispeten ciddi, bilimsel denetime açık bir işleyiş kazandırsa da tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinimin önünü alamamıştır.

böylelikle, 15 ağustos 1888'de menafi sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak ziraat bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan menafi sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. o güne kadar menafi sandıklarının mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de bankanın sermayesine tahsis edilmiştir. bu adımla birlikte, teşkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır.

ziraat bankası'nın ilk kuruluşundaki görevleri ise; satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak, faiz karşılığında tevdiat kabul etmek, ziraat'e ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak olarak belirlenmiştir.

bankamız tarihinin kilometre taşları 1863 mithat paşa tarafından pirot kasabasında bugünkü ziraat bankası'nın temelini oluşturan memleket sandıkları kuruldu (20 kasım). 3-12 ay vadeli ve kişi başına azami 20 liralık ilk tarımsal kredi uygulaması başladı. 1867 memleket sandıkları nizamnamesi yürürlüğe girdi. ülkemizde ilk kez teşkilatlı kredi sistemi mevzuatı oluştu. 1881 edirne vilayetinde bir ziraat bankası kurulması için iki yabancıya hükümetçe izin verildi ancak sonuç başarısız oldu. banka yabancı ortak konusunda ilk girişimde bulundu. 1883 menafi sandıkları memleket sandıklarının yerini aldı. aşar vergisine menafi hissesi zammı yapılarak sandıklara daimi ve istikrarlı bir mali kaynak yaratıldı. sandıklar güçlü ve sürekli bir yapıya kavuşturuldu. 1888 ziraat bankası nizamnamesi yürürlüğe girdi (28 ağustos). ziraat bankası umum müdürlüğü faaliyete geçti (17 eylül). mikail portakalyan banka umum müdürlüğü görevine getirildi. ilk defa faiz karşılığı mevduat kabul edildi. nominal sermayesi 10 milyon tl olan ziraat bankası hükümetin himayesinde ve ticaret ve nafia nezareti'nin kontrolü altında bir devlet müessesesi oldu. 1892 bankanın teftiş hizmetlerini kendi müfettişleri görmeye başladı. hazineye ilk kredi verildi. banka faaliyetleri daha etkin bir şekilde denetlenmeye başlandı. 1916 ziraat bankası kanunu çıkarıldı (23 mart). emil kautz genel müdürlük görevine getirildi. tarımsal işletmelere kredi, tahvil ve kefalet karşılığı avans kullandırılmaya başlandı. ilk devlet tahvili satışı yapıldı. bugünkü mevduat sertifikası benzeri "tevdiatı nakdiye senetleri" çıkarıldı. zirai alacaklarda ilk toplu erteleme yapıldı. ilk tohumluk kredisi verildi. 1919 izmir'i işgal eden yunanlılar burada ayrı bir ziraat bankası idare merkezi oluşturarak, işgalleri altına giren şube ve sandıkları bu merkeze bağladılar. kurtuluş savaşı sırasında oluşturulan kuvayı milliye müfrezelerinin giderlerinin karşılanabilmesi için ziraat bankası sandıklarından para alınıp askerlere teçhizat sağlandı. işgal, banka bünyesini olumsuz şekilde etkiledi. 1920 ankara'da tbmm'nin açılmasıyla birlikte, tbmm'nin nüfuzu altındaki topraklarda bulunan şube ve sandıkların idaresi görevi ziraat bankası ankara şubesi'ne verildi (23 nisan). böylece ziraat bankası milli mücadele'de yerini aldı. 23.06.1920'de ahmet kemal ılgaz, genel müdürlük görevine getirildi. 06.12.1920'de hüseyin avni şuşud, genel müdürlük görevine getirildi. 1922 izmir teşkilatı ankara'ya tabi oldu (9 eylül). istanbul teşkilatı ankara'ya tabi oldu. milli mücadele'nin kazanılması ile banka tekrar bütünlüğüne kavuştu (23 ekim). 1923 abdülkadir zeki güçlü, genel müdürlük görevine getirildi. 13.10.1923'te emil kautz, genel müdürlük görevine getirildi. ilk tahsil senedi çıkarıldı.

1924 ziraat bankası'nı, kaynaklarını günlük ihtiyaçlara harcayan hükümetlerin siyasi etkisinden kurtarmak, gerçek sahipleri olan çiftçilerin eline ve yönetimine teslim etmek ve tarımsal kredilerle sınırlanmış olan faaliyetlerini genişletmek amacıyla, tbmm'de 444 sayılı bütçe kanunu kabul edildi (19 mart). banka organları umumi heyet, umumi heyet müfettişleri, idare meclisi ve umum müdürlük biçiminde oluşturuldu. prof. leon morf, genel müdürlük görevine getirildi. bütçe kanunu ile ziraat bankası bir devlet müessesesi olmaktan çıkarıldı ve anonim şirket haline geldi. 1938 umumi heyet'in yetkilerini genişletmek üzere "sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilatıyla idare ve murakebeleri hakkında kanun" kabul edildi. 3202 sayılı kanun'da yer alan murakıplar heyeti 3460 sayılı kanun'la kaldırılarak, bu görev başbakanlığa bağlı olarak kurulan umumi murakebe heyeti'ne verildi. nusret m. meray, genel müdürlük görevine getirildi. banka, bugünkü adıyla yüksek denetleme kurulu tarafından denetlenmeye başlandı.

1945 3202 sayılı kanun'da hazırlanacağı belirtilen ve 198 maddeden oluşantürkiye cumhuriyeti ziraat bankası (tczb ) tüzüğü tamamlanarak yürürlüğe girdi. tczb tüzüğü, genel müdürlük birimlerinde büyük çapta bir yeniden yapılanmayı gündeme getirdi.

1964 "kamu iktisadi teşebbüslerinin türkiye büyük millet meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun" ile "umumi heyet", tbmm genel kurulu ve onun adına hareket eden "kamu iktisadi teşebbüsleri karma komisyonu" oluştu. umumi murakebe heyetinin görevini başbakanlık yüksek denetleme kurulu üstlendi. 1975 hamburg temsilciliği açıldı. kıbrıs'ta lefkoşe, gazi magosa ve güzelyurt şubeleri açıldı.

1977 alınan yeni bir yönetim kurulu kararıyla, "yurt düzeyinde yaygın ziraat bankası teşkilatının verimli ve etkili bir yönetime kavuşması için gereken tedbirleri almak, faaliyetlerini yakından izlemek ve genel müdürlük'te oluşan kararların şubelerce tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla" ege (izmir), marmara (istanbul), iç anadolu (ankara), doğu anadolu (erzurum), ve güneydoğu anadolu (diyarbakır) bölge müdürlükleri kuruldu. artan şube sayısının bir gereği olarak merkezi yönetimden, yerinden yönetime geçilmeye başlandı. 1981 rahmi önen, genel müdürlük görevine getirildi. bankamız tarihini sergilemek amacıyla genel müdürlük şeref salonu'nda ziraat bankası müzesi açıldı. bu müze türkiye'nin ilk banka müzesi olma özelliği taşımaktadır.

1983 new york temsilciliği şubeye dönüştürüldü. duisburg, berlin, münih, stuttgart ve rotterdam temsilcilikleri açıldı.

1986 gelişen teknolojiyi bankacılık hizmetlerine uyarlamak ve daha hızlı, kaliteli ve verimli hizmetler sunabilmek amacıyla ankara ve istanbul'da 7 şubede "bank 86" adı altında geliştirilen proje kapsamında otomasyon ortamına geçildi. antalya ve mersin serbest bölge şubeleri kuruldu. 1988 güneydoğu anadolu projesi kredileri (gap) müdürlüğü kuruldu. ş.coşkun ulusoy, genel müdürlük görevine getirildi. gap bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi desteği verilmeye başlandı. euromoney dergisinin, " özkaynak büyüklüğüne göre ilk 500 banka" sıralamasında ziraat bankası 452. oldu. tarımı desteklemede ilk kez bir bölge tek başına ele alınarak yeni bir anlayışın temelleri atıldı.

1989 bankanın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla bankacılık okulu öğretime açıldı. bankers trust ınternational ltd. liderliğindeki diğer katılımcı bankalar aracılığıyla hazine garantisi olmaksızın 140 milyon $'lık temmuz 2001 vadeli, değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirildi. bankamızda ilk yatırım fonu (fon ı) kuruldu. ziraat altın adı altında altın satışına başlandı. ilk tüketici kredisi verildi. ilk kredi kartı verildi. bingöl-muş kırsal kalkınma projesi başlatıldı.

1990 ankara, istanbul ve izmir bölgesi dış muameleler şubelerimizin genel müdürlüğümüz üzerinden "remote work station" olarak swıft -1 sistemine bağlanması sağlandı. özel tarımsal krediler, bireysel bankacılık ve bankacılık kartları müdürlükleri kuruldu. "self servis bankacılık" uygulaması başlatıldı. atm'lerin yanında, türkiye'de ilk kez hizmete sunulan yabancı para bozma makinaları, self servis danışma terminalleri ve sesli mesaj sistemleri ile bu proje, ülkenin ilk "insansız elektronik şube" mantığında çalışan ve 24 saat hizmet verme amacına yönelik bir atılım oldu. tahvil-bono alım satımına başlandı. hisse senedi alım satım işlemlerine başlandı. zirai kredi müşterileri müşterek borçlu ve kefillerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla başak sigorta ile imzalanan protokol çerçevesinde sigortalanmaya başlandı. fon ıı, ııı ve ıv kuruldu. ithal süt hayvancılığı projesi başlatıldı. banka swıft'e geçerek dış işlemlerde de etkin olma isteğini ortaya koydu, ayrıca yeni ürünlerle her kesime hitap etmeyi amaçladı.

   serran   15.11.2007 00:51
   #724663
9.

1867 yılında "memleket sandıkları nizamnamesi" nin yürürlüğe girmesiyle osmanlı devleti'nin her yanında sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir. ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar memleket sandıkları'nın etkinliklerini azaltmıştır.sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883'te aynı amaçlar doğrultusunda menafi sandıklarını kurmuştur.

tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinim sebebiyle 15 ağustos 1888'de menafi sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak ziraat bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan menafi sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. o güne kadar menafi sandıklarının mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de bankanın sermayesine tahsis edilmiştir.

   hicbisee   15.11.2007 01:08
   #724674
10.

hizmet aşkıyla yanan, her daim güler yüzlü, ışık hızıyla çalışan dillere destan bir personele sahip banka. *

-mesai saati içerisinde aheste aheste çay içebilirler.
-işlemlerin ortasında kiraz yeme partisi düzenleyebilirler birbirlerine ikram ederek, hatta pis pis bakan size de -imrenip sinirlendiğinizi düşünüp- ikram etme teşebbüsünde bulunabilirler.
-parayı kendi ceplerinden çıkarıp veriyormuş biri bir eda içerisindedirler.
-genç bir bayana gereksiz olduğu halde yaşını sorabilirler.

   meczup   22.11.2007 15:05
   #736486
11.

reklamlarında türkiye'nin en eski ve en iyi bankasıyız, gücümüze kimse erişemez şöyle aslanız, böyle kaplanız şeklinde hava yapmalarına rağmen içeri girdiğinizde personel tarafından para çektiğinizde ya da yatırdığınızda makbuzun yanında tokatta verecekler diye tırsmaya sebebiyet veren bankadır.

   triptonikvites   22.11.2007 15:07 ~ 15:07
   #736487
12.

bi çok çalışanının surat ifadesinden
- kardeşim gel beni gebert, ben çok kaşındım valla bak bi iyi dövki kendime geliyim yosa ben daha çok kuduracam gibi sinyaller aldıgım bankadır.
ögrencilere ve emeklilere para vermekten başka ne halta yarar oda belli değildir...

   karakutu   22.11.2007 15:52 ~ 23.11.2007 12:01
   #736540
13.

<bkz: devlet memuru zihniyeti>
<bkz: bu gün git yarın gel>

   surgunakdenis   22.11.2007 15:54
   #736542
14.

her ayin 7 sinde atm lerinin önünde 50 metre kuyruk oluşan banka.

   umbilicus   25.11.2007 19:35
   #740695
15.

memursuz bankacilik vtm'yi hayata sokacak olan bankadir.

http://hasanbarak.blogspot.com/2008/12/ziraat-bankasi-memurs

   fevrihareketler   01.12.2008 15:43
   #1099878
16.

zira(h)at bankası

   sercanali   08.04.2009 09:37
   #1303767
17.

her ayin 6'sinin 7ye baglandigi geceden 8'inin sonuna kadar onunde uzun mu uzun kuyruklarin olustugu banka.. gecenin 3'unde corbaciya gittim hala kuyruk var idi.

her durumdan kendine pay cikaran atilimci turk zekasi yine bos durmamis. ogrencilere simkart satmak isteyen avea firmasi, ziraatin tam onune acmis dukkani. bursu alan simkart aliyodu..

vay anasi dedim, ben de bugun gidip ziraat'in onunde balik ekmek satacam 3 liraya. hesapladim durum basina 1 lira kardayim.

   king of the tawn   08.04.2009 09:41
   #1303768
18.

kredinin yattığı tarihlerde nedense bankamatiklerinde para olmayan devlet işletmesi.hayır kardeşim hafta sonu olsa bir nebze hoş görecem,ama bugün pazartesi dört bankamatik gezdim para yok üstelik bu bankamatikler şubelerin önünde,ya salaklar ve bu gece kredilerin yatacağını bilmiyorsunuz,ya da art niyetlisiniz para kazanmak uğruna böyle gerzekçe yollara başvuruyorlar.

   woody   07.07.2009 00:41 ~ 00:41
   #1479814
19.

devlet kapısı olmasından mı bilinmez , özel sektörde iş bankası ne kadar keyfi ise o' da devleti temsilen okadar keyfi ve yavaştır.
okadar yavaşki bazen kaplumbağa yarışında hissettiğiniz olur kendinizi. görevliler müşteri ile konuşur gibi değilde , aman dileyen bi dilenci ile muhattap olur gibi konuşur sizle. bu keyfiyetten sizde onlara abi abla diyebilirsiniz.

çok pis kokar anadoludaki şubeleri. bankaya bir işlem için gittiğiniz zaman yanınızda bir pakette kolanyalı mendil götürme ihtiyacı duyarsınız. bunun sebebi sanırım yaşlılarn ve emeklilerin çokça tercih ettiği banka olmasıdır.

türklerin kurduğu ilk banka sanırım . yada sanmıyorum ,öyle.
banka adından da anlaşılacağı gibi çiftçilere kredi vereyim amacı ile kurulmuş ama , şimdi her türlü takılıyor. türkiyenin en değerli bankası olduğu ve hiç zarar etmediği de söyleniyor.
ayrıca kurucusu mithat paşanın mason olduğu da bilinir. ve karaköydeki binası da şehir içinde kendini gösteren en önemki mason yapılarından biridir.
rivayete göre - ki pekde rivayet denemez- bu binanın denize bakan cephesinde bulunan heykellerden elinde çekiç olan adam "hiram ustayı" yani masonların ilk büyük üstadını , diğer kadında " dul kadın" yani hiram ustanın annesini temsil eder.
ayrıca masonların sıkca kullandığı davut yıldızı , bütün osmanlı eserlerinde olduğu gibi bu binanın mimarisinde de sıkça kullanılmıştır. aynı zamanda kanatlarını sonuna kadar açıp pençelerinde kağıt tomarı taşıyan kartal heykeli ve dünyayı davut yıldızları ile çevrili bir kemerle saran tasvirde bu binanın denize bakan cephesinde görülebilir.
masonların gezi güzergahında dünyada görülmesi gerekilen yerlerin en önemlilerinden biridir.
ama en güzeli ise ziraat bankasının bugday başağının içine sığdırdığı z ve b harfleridir.ben bu bankayı sadece amblemi ve düşük faizli kredilerinden dolayı seviyorum.

   ipkisiyemaskosis   07.07.2009 02:55
   #1479892
20.

emlak bankası ile birleşmelerinden sonra biraz düzelen,emlak bankası'ndan gelenlerin diğerlerine adeta bankacılığı öğrettiği kurum. övünmek gibi olmasın ama babamdan biliyorum .

   adfor   06.01.2010 01:51
   #1837181

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır